Apakšprogrammas mērķis:

            personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram un  Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālsastāvam.

Galvenās aktivitātes:

  1. atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizētu atalgojuma (mēnešalga, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
  2. nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs,  Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts aizsardzības nodrošināšana

Profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem (%)

0,34

0,37

0,39

0,39

0,39

NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits)

81

124

140

140

140

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

182 222 338

201 863 149

221 197 484

234 802 867

238 691 885

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 640 811

19 334 335

13  605 383

3 889 018

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,8

9,6

6,2

1,7

Atlīdzība, euro

182 222 338

201 863 149

221 197 484

234 802 867

238 691 885

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas

 7 402

8 315

8 7461

8 954

9 104

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 018

2 009

2 088

2 166

2 166

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 936 961

1 364 991

2 108 543

2 108 543

2 108 543

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

-

-

12,13

18,1

24,0

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

-

-

1 3053

1 278

1 128

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

-

-

183

23

23

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 0063

1 006

1 177

Vidējā atlīdzība zemessargam (mēnesī)2, euro

971

1 112

1 057

1 057

1 057

Piezīmes.

1 Pārdalītas 4 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu digitalizācijas procesa realizāciju, tiek veikta cilvēkresursu optimizācija, pārstrukturējot amata vietas; 25 jaunas amata vietas pamatojoties uz MK 2021. gada 19. maija rīkojumu Nr.339 “Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu”; 6 jaunas amata vietas pamatojoties uz  MK 2021. gada 1. decembra sēdes protokola Nr.77 41.§ “Informatīvais ziņojums “Par finanšu līdzekļu, kas piešķirti Aizsardzības ministrijai (Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram) ar MK 2020.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.220 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, izlietojumu”.

2 Zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar Zemessardzes likuma 31.pantu.

  Zemessargu amata vietu skaits 2020. gadā – 664, 2021. gadā – 669, 2022. gadā – 729, 2023. gadā un 2024. gadā – 729.

32021.gadā pieņemts lēmums par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izveidi, pamatojoties uz 2021. gada 19. maija MK rīkojumu Nr.339 “Par Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas dibināšanu”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

2 055 088

21 389 423

19 334 335

t.sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

186 080

186 080

Palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2021. gada 24. septembra sēdes protokola Nr.63 1.§

-

186 080

186 080

Citas izmaiņas

2 055 088

21 203 343

19 148 255

Izdevumu izmaiņas atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 266 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016.-2028. gadam un pamatojoties uz MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu Nr. 736

1 840 858

7 869 056

6 028 198

Samazināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku deju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 440

1608

-

-1 608

Samazināti izdevumi, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

25 540

-

-25 540

Izdevumu izmaiņas profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)

160 082

389 903

229 821

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

27 000

12 944 384

12 917 384

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 125 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV))

-

3 639 266

3 639 266

 Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2014. gada 26. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 “Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§ 2. punkts)

-

9 178 589

9 178 589

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu, izveidojot 5 jaunas amata vietas līdz 2023. gadam saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 64.§ 5. punktu

-

126 529

126 529

Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana” sakarā ar funkciju pārdalīšanu un nekustamā īpašuma pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā

27 000

-

-27 000