Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot daudzveidīgu, visu Latviju aptverošu Latvijas valsts simtgades svinību programmu (2017. – 2021.gadā), veidot un atbalstīt pasākumus, kas stiprina Latvijas sabiedrības saliedētību, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, kā arī apstiprināt Latvijas vēstures pētniecību un skaidrošanu un vienotas sociālās atmiņas veidošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt simtgades svinību komunikāciju un publicitāti dažādām mērķauditorijām Latvijā un ārvalstīs, sniedzot plašai sabiedrībai pieejamu informāciju par simtgades svētku aktivitātēm un norisēm un nodrošinot līdzdarbības iespējas;
  2. sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu īstenot mērķprogrammu “Latvijai 100”, atbalstot simtgadei veltītus un simtgades svinību mērķiem atbilstošus projektus Latvijā, tās reģionos un ārvalstīs;
  3. Latvijas mantojuma institūcijās sagatavot un īstenot simtgadei veltītus pasākumus (t.sk. jaunas ekspozīcijas, izstādes, konferences, datu bāzes, publikācijas u.c.) un nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;
  4. atbalstīt svētkiem veltītu jaunrades darbu tapšanu visās kultūras nozarēs;
  5. atbalstīt Latvijas vēstures izpēti un popularizēšanu sabiedrībā, nodrošinot plašu pētnieku iesaisti, t.sk., sagatavot Latvijas Nacionālās enciklopēdijas elektronisko izdevumu;
  6. definēt minimālo bezmaksas kultūras pakalpojumu klāstu bērniem un jauniešiem katrā vecuma posmā, tajā skaitā atbalstot sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu kultūras patēriņu, un izveidot projektu “Latvijas skolas soma”, uzsākot tā īstenošanu 2018. gadā;
  7. īstenot nozīmīgāko valsts institūciju – Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas Nacionālā opera un balets, Latvijas Nacionālais teātris, Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Mākslas akadēmija u.c. – simtgadei veltītu pasākumu programmu;
  8. īstenot ar Latvijas valstiskuma tapšanu saistītu pētījumu grantu programmu.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, visas ministrijas.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas valsts simtgades pasākumu programma

Valstisko iniciatīvu norises (skaits)

-

60

100

85

50

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

5 000 459

10 624 659

6 700 816

4 651 703

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 000 459

5 624 200

-3 923 843

-2 049 113

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

112,5

-36,9

-30,6

Atlīdzība, euro

-

295 944

415 423

307 158

290 158

Vidējais amata vietu skaits gadā,

-

4

4

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

2 210

2 601

1 961

1 898

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

189 877

290 580

48 333

39 648

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

5 624 200

5 624 200

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

5 624 200

5 624 200

Izdevumi Latvijas Valsts Simtgades programmas nodrošināšanai, saskaņā ar MK 18.08.2016. protokola Nr.41 5.§ 13.punktu

-

5 624 200

5 624 200