Apakšprogrammas mērķis:

  • aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
  2. piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
  3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālie bruņotie spēki.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Valsts aizsardzība

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

20

20

20

20

20

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram, skaits (medicīniskā evakuācija (M), Valsts robežsardze (VR), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), meklēšanas un glābšanas operācijas (MG)) (skaits)

11 M

0 VR

26 VUGD

12 MG

10 M

2 VR

12 VUGD

10 MG

11 M

2 VR

12 VUGD

11 MG

9 M

2 VR

12 VUGD

12 MG

9 M

2 VR

12 VUGD

12 MG

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

50

50

50

50

50

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

17

20

20

20

20

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (priekšmetu skaits)

12 184

15 000

15 000

15 000

15 000

ZS iesaistīšana sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanā (izsaukumu skaits)

1 124

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

312979 934

330 962 453

341121 236

362552 647

386419 139

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17982 519

10158 783

21431 411

23866 492

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,7

3,1

6,3

6,6

Atlīdzība, euro

11 550

9 962

9 962

9 962

9 962

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

306311 119

316469 902

10158 783

t. sk.:

 

 

 

Ilgtermiņa saistības

264755 798

257002897

-7752 901

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību projektam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26.septembra rīkojumu Nr.462 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

264755 798

257002 897

-7752 901

Citas izmaiņas

41555 321

59467 005

17911 684

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36. § 4.p.)

1 262 499

1626 654

364 155

Izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku regulāro pasākumu nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36. § 4.p.)

4446 667

4839 311

392 644

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta protokolu Nr.40 21.§ 3.1.p. (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"")

161

-

-161

Izdevumu izmaiņas IT izdevumiem, kas saistīti ar kiberdrošību (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

57 910

20 683

-37 227

Izdevumu izmaiņas uzturēšanas izdevumiem papildus 1 atašeja amata vietai (Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra sēdes prot.Nr.55 44.§, Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

38 832

30 634

-8 198

Samazināti izdevumi no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu PVN nomaksu saistībā ar izdevumiem NATO kaujas grupas nodrošināšanai, saskaņā ar 2019.gada 5.februāra Ministru kabineta protokolu Nr.5 30.§ 19.2.punktu.

678 742

-

-678 742

Palielināti izdevumi piecu jaunu amata vietu (atašeji) uzturēšanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes protokolu Nr.15 2§

-

336 057

336 057

Palielināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 15.aprīļa sēdes protokolu Nr.19 1§ 4.p.

-

6604 531

6604 531

Samazināti izdevumi Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 15.oktobra sēdes prot.Nr.47 1.§ 5.p.)

285 000

-

-285 000

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai segtu NATO Kaujas grupas faktiskos uzturēšanas izdevumus (Ministru kabineta 2018.gada 19.decembra rīkojums Nr.684, 2.p.)

8 741 480

-

-8 741 480

Izdevumu palielinājums regulāro spēku vienību un zemessardzes uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 26.septembra rīkojumu Nr.462 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

-

7012 317

7012 317

Palielināti izdevumi turpmākai aizsardzības nozares attīstībai saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta protokolu Nr.15 2§, kā arī ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""

-

24099 023

24099 023

Palielināti izdevumi NBS vienību uzturēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa protokolu Nr.19 36.§

-

14309 701

14309 701

t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

26044 030

588 094

-25455 936

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu izdevumus par jauno transportlīdzekļu uzturēšanu

-

576 720

576 720

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu jaunsargu instruktoru apmācību saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes protokolu Nr.28 32.§

818 679

-

-818 679

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošība un aizsardzība”

3840 000

-

-3840 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§

2049 737

-

-2049 737

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai nodrošinātu finansējumu 31 jaunai amata vietai 2017.gada 23.maija sēdes protokola Nr.15 2.§

452 587

-

-452 587

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu personālsastāva skaita pieaugumu par 258 saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

17874 319

-

-17874 319

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai izveidotu 5 jaunas amata vietas atašeju pārstāvjiem saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§

413 996

-

-413 996

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu grāmatas “Latvijas armijai 100”izdošanu

-

11 374

11 374

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 "Kara muzejs", lai nodrošinātu materiāltehnisko līdzekļu iegādi un segtu izdevumus par plānotās izstādes izveidošanu

56 693

-

-56 693

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums ”,lai nodrošinātu kompensāciju izmaksu zemessargiem saistībā ar to skaita pieaugumu saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra sēdes prot.Nr.61 85.§

147 132

-

-147 132

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 23.§ 6.punkta izpildi

349 489

-

-349 489

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu drukas darbus

18 786

-

-18 786

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 "Ģeodēzija un kartogrāfija", lai nodrošinātu Strūves ģeodēziskā loka lauka observatorijas “Bristen” atjaunošanu un pilnveidošanu

22 612

-

-22 612