Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;
  2. piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;
  3. piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  4. nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;
  5. nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;
  6. nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju jaunākais militārais instruktors).

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs,  Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Valsts aizsardzība

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

22

20

20

20

20

Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pāragādes noliktavu sistēma (skaits)

-

9

9

9

9

Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)

30

75

125

175

200

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits)

6

9

2

10

10

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits)

20

5

12

12

12

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits)

4

12

6

6

6

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits)

2

12

1

12

12

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

50

50

50

50

45

 

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

10

20

20

20

20

Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits)

15 610

15 000

15 000

15 000

15 000

Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)

1 052

1 000

1 000

1 000

1 000

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada  plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

370 295 093

380 783 934

492 033 177

607 867 730

702 767 517

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10 488 841

111 249 243

115 834 553

94 899 787

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,8

29,2

23,5

15,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 396

9 962

9 962

9 962

9 962

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

337 350 385

448 599 628

111 249 243

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

1 165 376

1 165 376

Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana

-

131 401

131 401

Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšanai par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai

-

1 033 975

1 033 975

Ilgtermiņa saistības

273 068 293

315 127 384

42 059 091

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi””  (MK 2022.gada 13.decembra prot. Nr.64 1.§)

273 068 293

315 127 384

42 059 091

Citas izmaiņas

64 282 092

132 306 868

68 024 776

Palielināti ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu, Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas projekta “VireTS” administratīvā atbalsta koordinēšanas un sniegšanas pakalpojumu izdevumu segšanu (FM 2023.gada 24.janvāra rīkojums Nr.19)

-

20 396

20 396

Samazināti izdevumi Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projektiem

10 000 000

-

-10 000 000

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts )(t.sk. transferts Satiksmes ministrijai 464 222 euro apmērā (MK 2023.gada 13.janvāra protokola Nr.2 1.§ 21.punkts)  t.sk.:

-

122 431 433

122 431 433

ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” (MK 2021.gada 19.marta rīkojumu Nr.179, MK 2022.gada 13.decembra protokola Nr.64 1.§)

-

50 987 400

50 987 400

Nacionālo bruņoto spēku vienību uzturēšanai, lai nodrošinātu starptautisko mācību norises pieaugušo apjomu, kā arī  materiāltehnisko līdzekļu iegādi

-

69 872 061

69 872 061

Liepājas lidostai (MK 2022.gada 7.septembra rīkojuma Nr.586)

-

50 000

50 000

vienotajam interneta plūsmu apmaiņas punktam  (MK 2022.gada 11.novembra sēdes protokola Nr.55)

-

154 742

154 742

daļēju izmaksu segšanai, valsts aizsardzības dienestam (MK 2022.gada 6.septembra sēdes protokolu Nr.44 54.§)

-

1 366 400

1 366 400

izmaksu pieaugums telpu nomai  (Pils laukums 3, Rīga, Jūrmala, Zigfrīda Meierovica prospekts 31)

-

830

830

Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un izdevumi precēm un pakalpojumiem, lai nodrošinātu uzturēšanas izdevumu segšanu par NATO Kaujas grupas klātbūtni Latvijā (MK 2017.gada 19.aprīļa rīkojuma Nr.194 10.punkts)

-

8 300 000

8 300 000

Līdzekļu pārdale programmas ietvaros ilgtermiņu saistību projektam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi" no uzturēšanas izdevumiem (MK 2022.gada 19.marta rīkojums Nr.179)

50 987 400

-

-50 987 400

Samazināti izdevumi Nacionālo bruņoto spēku uzturēšanai, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2022. gada (MK 2021.gada 24.augusta sēdes protokola Nr.57 49.§)

2 929 340

-

-2 929 340

Palielināti ieņēmumi valsts budžeta transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu un izdevumi precēm un pakalpojumiem, sakaru infrastruktūras uzturēšanai (MK 2023.gada 13.janvāra protokolu Nr.2 18.1.punkts) (transferts no IeM)

-

260 986

260 986

    t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

365 352

1 294 053

928 701

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

-

2 247

2 247

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

-

45 079

45 079

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu Nacionālos bruņotos spēkus ar tiem nepieciešamajiem iespieddarbiem (MK 2022.gada 11.oktobra sēdes protokola Nr.52 5.§)

52 091

-

-52 091

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu dalību Latvijas – Lietuvas valsts robežas redemarkācijas darbos (MK 2021.gada 31.augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)

21 874

-

-21 874

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai segtu Kandavas lauksaimniecības tehnikuma telpu nomas maksu Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas darbības nodrošināšanai

291 387

-

-291 387

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram

-

1 246 727

1 246 727