Apakšprogrammas mērķis:

aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Galvenās aktivitātes:

1)   nodrošināt Latvijas Republikas sauszemes teritorijas, jūras akvatorijas un gaisa telpas aizsardzību sadarbībā ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, garantēt iedzīvotāju drošību;

2)   piedalīties NATO/ES vadītajās operācijās ārpus Latvijas Republikas teritorijas likumos un starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā;

3)   piedalīties valsts apdraudējuma situāciju novēršanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4) nodrošināt uzņemošās valsts atbalsta funkcijas sabiedroto spēku uzņemšanā;

5)   nodrošināt pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu, centralizēti veikt publiskos iepirkumus aizsardzības resora, kā arī valsts iestāžu vajadzībām saskaņā ar Aizsardzības ministrijas doto uzdevumu;

6)   nodrošināt licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas “Valsts aizsardzība” īstenošanu (ar kvalifikāciju jaunākais militārais instruktors).

Apakšprogrammas izpildītāji: NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs,  Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Valsts aizsardzība

Militāro investīciju attiecība pret aizsardzības budžetu (%)

26

20

20

20

20

Izveidota integrēta NBS un Zemessardzes individuālā ekipējuma pārapgādes noliktavu sistēma (skaits)1

-

-

9

9

9

Vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņi (skaits)

-

-

75

125

175

Atbalsts civilajai sabiedrībai ārkārtas un krīzes situācijās

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – medicīniskā evakuācija (skaits)

9

11

9

10

10

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram – Valsts robežsardze (skaits)

0

2

5

5

5

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram  – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (skaits)

2

12

12

12

12

Gaisa spēku Aviācijas bāzes palīdzības sniegšana civilajam sektoram meklēšanas un glābšanas operācijas (skaits)

15

11

12

12

12

JS Flotiles dalība meklēšanas un glābšanas operācijās (cilvēku glābšana, medicīniskā evakuācija, pazudušu kuģu meklēšana) (skaits)

49

50

50

50

50

 

ZS dalība meklēšanas, glābšanas, mežu ugunsgrēku dzēšanas, dabas katastrofu seku likvidēšanas pasākumos (skaits)

23

20

20

20

20

Sprādzienbīstami priekšmeti un strēlnieku munīcija, kuras neitralizēšanā iesaistīti zemessargi (skaits)

14 255

15 000

15 000

15 000

15 000

Izsaukumi sprādzienbīstamu priekšmetu un strēlnieku munīcijas neitralizēšanai, kuros iesaistīti zemessargi (skaits)

1 346

1 000

1 000

1 000

1 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada  plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

333 055 141

367 098 852

380 783 934

358 949 490

374 039 045

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 043 711

13 685 082

-21 834 444

15 089 555

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,2

3,7

-5,7

4,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 879

9 962

9 962

9 962

9 962

 

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

279 919 292

293 604 374

13 685 082

t. sk.:

 

 

 

Prioritāri pasākumi

-

10 000 000

10 000 000

Latvijas militārās un aizsardzības industrijas, kas veido vietējo ražošanu t.sk. piesaistot zinātni un pētniecību, attīstības projekti

-

10 000 000

10 000 000

Ilgtermiņa saistības

273 904 294

273 068 293

-836 001

Izdevumu izmaiņas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” pamatojoties uz MK 2021. gada 19. marta rīkojumu Nr.179 “Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”” ar grozījumiem, t.sk.:

273 904 294

273 068 293

-836 001

- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļējai segšanai, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457

350 000

-

-350 000

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” karavīru skaita pieauguma nodrošināšanai atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam (MK 2020. gada 10. decembra protokols Nr.80 (DV))

3 639 266

 

-

-3 639 266

 

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība” pamatfunkciju īstenošanai

2 328 590

 

-

-2 328 590

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu kapacitātes palielinājumu kiberdrošības procesa turpināšanai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts)

222 000

-

-222 000

- Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana“, lai nodrošinātu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra stratēģisko uzdevumu īstenošanu un kompetences pilnveidi saistībā ar NATO ieguldītajiem resursiem infrastruktūrā (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.4. punkts)

282 435

 

-

-282 435

 

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs, lai nodrošinātu starptautiskas konferences norisi 2022. gadā un veiktu muzeja zinātniskā krājuma glabāšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādi (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 10.1. punkts)

17 236

-

-17 236

- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punktu)

5 038 648

 

-

-5 038 648

 

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu  28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai iegūtu Latvijas valsts ūdens tilpņu dziļuma datus militārās kartēšanas vajadzībām (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§)

52 500

 

-

-52 500

 

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācību un Jaunsardzes attīstību (MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§)

1 451 787

 

-

-1 451 787

 

- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem IT sakaru modernizācijai (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu)

1 499 590

 

-

-1 499 590

 

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)

126 529

 

-

-126 529

 

- Iekšēja līdzekļu pārdale uz uzturēšanas izdevumiem, lai veiktu epidemioloģiskās drošības nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)

114 793

-

-114 793

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, Latvijas - Lietuvas valsts robežas redemarkācijai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 41.§)

46 065

-

-46 065

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, Latvijas teritorijas vienlaidu aerolāzerskenēšanas un digitālā augstuma modeļa pamatdatu atjaunošanai (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 40.§)

231 519

-

-231 519

 

- Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu veiktās izmaiņas karavīru mēnešalgu skalā saskaņā ar MK 2021. gada 31. augusta noteikumiem Nr.600 “Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru”” (MK 2021. gada 31. augusta protokola Nr.58 24.§)

9 178 589

-

-9 178 589

Citas izmaiņas

6 014 998

10 536 081

4 521 083

Palielināti izdevumi materiāltehnisko līdzekļu nodrošināšanai, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) ņemot vērā 2021.gada ietekmi

-

938 384

938 384

Izdevumu izmaiņas, profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)

420 340

1 019 410

599 070

Izdevumu izmaiņas vienību uzturēšanas izdevumiem, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada

1 098 798

1 445 831

347 003

Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu Irbenes radioteleskopa uzturēšanas daļēju segšanu, pamatojoties uz MK 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Nr.457

-

350 000

350 000

Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu Nacionālo bruņoto spēku militārajās mācībās (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 52.§ 9. punkts)

-

5 038 648

5 038 648

Izdevumu izmaiņas programmas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai nodrošinātu IT sakaru modernizāciju (MK 2021. gada 24. augusta sēdes protokola Nr.57 49.§ 1. punktu)

-

1 499 590

1 499 590

Izdevumu izmaiņas apakšprogrammas ietvaros, pārdalot finansējumu no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi”, lai veiktu epidemioloģiskās drošības resursu apjoma nodrošināšanu (MK 2021. gada 31. augusta sēdes protokola Nr.58 64.§)

-

114 793

114 793

    t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 4 495 860

 129 425

-4 366 435

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 06.00.00 “Valsts drošības aizsardzība”, lai nodrošinātu pamatfunkciju īstenošanu

1 551 845

-

-1 551 845

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

-

40 045

40 045

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija”, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi” atbilstoši MK 2021. gada 11. janvāra rīkojumam Nr.5 “Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Daudznacionālajā divīzijas štābā “Ziemeļi””

2 000 000

-

-2 000 000

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu Ādažu bāzes infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksu segšanu

944 015

-

-944 015

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

-

89 380

89 380