Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. mediju atbalsta pasākumu īstenošana;
  2. medijpratības attīstība;
  3. mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana;
  4. mediju akadēmiskās un profesionālās vides mijiedarbības sekmēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē valsts iestādes, kuru pārziņā ir medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas mediju un izglītības jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)

Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)

64

40

40

40

40

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)

4

4

4

4

4

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)

2

2

2

2

2

Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)

-

3

3

3

3

Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai

Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)

274

45

45

45

45

Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)

191

35

35

35

35

Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)

4

2

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 170 228

1 475 218

1 304 718

1 304 718

1 054 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

304 990

-170 500

-

-250 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

26,1

-11,6

-

-19,2

Atlīdzība, euro7

14 086

-

5 541

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 070

-

5 541

-

-

7Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

210 500

40 000

-170 500

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

40 000

40 000

Diasporas likuma normu īstenošanai (transferts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai)

-

40 000

40 000

Citas izmaiņas

210 500

-

-210 500

Izdevumi Latvijas mediju politikas īstenošanai (mediju atbalsta fonds un medijpratība)

10 500

-

-10 500

Izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai, saskaņā ar MK 31.08.2015. sēdes protokola Nr.43 4.§ 13.punktu

200 000

-

-200 000