20.00.00 Kultūrizglītība

Programmas mērķis:

  • nodrošināt sabiedrības vajadzībām un darba tirgus prasībām atbilstošas kultūrizglītības ieguves iespējas, sekmējot gan kultūras jomas profesionāļu konkurētspēju, gan kultūrizglītības pieejamību sabiedrībai mūžizglītības kontekstā.

Galvenās aktivitātes:

  1. kultūrizglītības iestāžu (profesionālās vidējās izglītības iestādes, augstskolas) darbības nodrošināšana;
  2. pašvaldību mūzikas, mākslas un dejas profesionālās ievirzes izglītības programmās strādājošo pedagogu darba samaksas nodrošināšana un pašvaldību profesionālās vidējās izglītības programmu finansēšana;
  3. kultūrizglītības programmu kvalitātes uzraudzība;
  4. metodiskā atbalsta sniegšana kultūrizglītības iestādēm.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālais kultūras centrs, piešķirot finansējumu 10 profesionālās vidējās izglītības iestādēm (tostarp 4 profesionālās izglītības kompetences centriem), 143 pašvaldību  izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas (no kurām 2 īsteno arī profesionālās vidējās izglītības programmas), 7 privātām iestādēm, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas un 3 augstskolām - Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Kultūras akadēmijai (tajā skaitā Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžai), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sagatavoto speciālistu skaits kultūrizglītībā

Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību kultūras nozarei (skaits)

365

390

390

390

390

Sagatavoti speciālisti ar augstāko izglītību kultūras nozarei (skaits)

511

600

600

600

600

Audzēkņi kultūrizglītības augstskolās un koledžās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

1,24

1,22

1,22

1,22

1,22

Audzēkņi profesionālās ievirzes un profesionālās kultūrizglītības programmās uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

15,9

15,5

15,5

15,5

15,5

No valsts budžeta dotācijas apmaksāto pedagoģisko likmju skaits pašvaldību izglītības iestādēs profesionālās ievirzes izglītības programmām

Finansētās pedagoģiskās likmes vidēji mēnesī (skaits)

1 537

1 535

1 535

1535

1 535

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenotāji (skaits)

152

152

153

153

1 53

Valsts līdzfinansēto pašvaldību un privāto dibinātāju profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamie uz 1000 iedzīvotājiem (skaits)

9,9

13,18

10

10

10

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

52 509 007

51 024 819

52 661 419 

52 480 327

52 480 327

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 484 188

1 636 600

-181 092

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,8

3,2

-0,3

0

Atlīdzība, euro

18 324 992

18 659 746

19 232 805

19 229 805

19 229 805

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

416

416

416

416

416

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

699

703

712

700

700

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

138 357

94 558

114 575

111 575

111 575

Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā

933

943

941

941

941

Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro

1 209

1 217

1 256

1 256

1 256

Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā

82

85

87

87

87

Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro

1 182

1 258

1 380

1 380

1 380

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

266 878

1 903 478

1 636 600

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

14 543

14 543

Pārdalītais finansējums no Izglītības un zinātnes ministrijas, lai Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai nodrošinātu 96 valsts budžeta vietu pārņemšanu atbilstoši Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas procesā konstatētajam pārņemamo studentu skaitam

-

14 543

14 543

Citas izmaiņas

266 878

1 888 935

1 622 057

Augstskolu pedagogu finansējums saskaņā ar pedagogu darba samaksas reformu

 

394 685

394 685

 Izdevumi no  Izglītības un zinātnes ministrijas saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 1. – 4.klases izglītojamo brīvpusdienas

40 165

39 555

-610

 Izdevumi no  Rīgas domes saņemtā transferta, lai nodrošinātu PIKC „Nacionālā Mākslu vidusskola” 5.-9.klases izglītojamo brīvpusdienas

51 385

51 227

-158

Izdevumi Ventspils mūzikas vidusskolai saistībā ar skolas pārcelšanos uz pagaidu telpām, atbilstoši 2014.gada 13.februāra Ministru kabineta rīkojumam Nr.69 “Par finansējuma piešķiršanu Ventspils Mūzikas vidusskolai pārcelšanās izdevumu segšanai”

155 728

-

-155 728

Izdevumu izmaiņas pasākumiem, kuri tiek finansēti no pašu ieņēmumiem no mācību maksas un telpu nomas

19 600

-

 -19 600

Pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz 710 euro no 2018.gada 1.septembra

-

1 403 468

1 403 468