Apakšprogrammas mērķis:

  • radīt mediju darbībai labvēlīgus apstākļus, nodrošinot un attīstot mediju daudzveidību, pilnveidojot mediju nozares profesionāļu izglītību, paaugstinot mediju vides kvalitāti un atbildīgumu, sekmējot mediju pratības attīstību un veicinot indivīdam un sabiedrībai drošu mediju vidi.

Galvenās aktivitātes:

  1. mediju atbalsta pasākumu īstenošana;
  2. medijpratības attīstība;
  3. mediju nozares pašorganizēšanās veicināšana;
  4. mediju akadēmiskās un profesionālās vides mijiedarbības sekmēšana.

Programmas izpildītājs: Kultūras ministrija, iesaistot finansējuma apguvē valsts iestādes, kuru pārziņā ir medijpratības jautājumi, mediju uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas mediju un izglītības jomās.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Atbalstīti projekti mediju atbalsta programmu ietvaros (Mediju atbalsta fonds)

Atbalstītie projekti, atbalstot pētniecisko, reģionālo žurnālistiku un cita sabiedriski nozīmīga mediju satura veidošanu (skaits)

-

-

30

30

30

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai diasporas medijos un Latvijas medijos diasporas auditorijai (skaits)

-

-

4

4

4

Atbalstītie projekti sabiedriski nozīmīga satura veidošanai personām ar invaliditāti (skaits)

-

-

2

2

2

Atbalstītie projekti mediju kritikas žanra attīstībai medijos (skaits)

-

-

3

3

3

Veiktas aktivitātes medijpratības līmeņa attīstībai

Medijpratībā izglītotie bibliotekāri (skaits)

-

-

45

45

45

Medijpratībā izglītotie pedagogi (skaits)

-

-

35

35

35

Medijpratību popularizējošie un izglītojošie pasākumi skolēniem un jauniešiem (skaits)

-

-

2

2

2

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

1 270 248

1 255 218

1 014 718

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

1 270 248

-15 030

-240 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-1,2

-19,2

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 270 248

1 270 248

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

1 065 248

1 065 248

Palielināti izdevumi Latvijas mediju politikas īstenošanai

-

1 065 248

1 065 248

Citas izmaiņas

-

205 000

205 000

Palielināti izdevumi informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai, atbilstoši MK 31.08.2015. sēdes prot. Nr.43 4.§ 13.punktam

-

55 000

55 000

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 22.10.00 “Sabiedrības saliedētības pasākumi” informatīvās telpas drošībai kritiski nepieciešamo pasākumu īstenošanai

-

150 000

150 000