Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7 643 241

7 370 064

9 137 615

9 335 292

9 420 092

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-273 177

1 767 551

197 677

84 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,6

24,0

2,2

0,9

Atlīdzība, euro

5 393 171

5 572 465

6 905 804

6 897 062

6 897 062

Vidējais amata vietu skaits gadā

336

333

330

330

330

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 336

1 384

1 733

1 737

1 737

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 652

40 667

42 491

20 229

20 229

 

23.01.00 Valsts vides dienests

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
 2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
 3. informēt sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē;
 4. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
 5. uzraudzīt ražotāju atbildības sistēmas un administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. atļauju, licenču, tehnisko noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
 2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
 3. vides aizsardzības prasību ievērošanas un bioloģisko resursu izmantošanas kontrole;
 4. radiācijas drošības kontrole;
 5. ražotāju atbildības sistēmu uzraudzība un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi1

Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām

95,83

98

-

-

-

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām

99

93

-

-

-

Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem

99,76

80

-

-

-

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)

97,73

87

-

-

-

Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)

98,24

87

-

-

-

% atļauju dokumenti (atļaujas, licences, tehniskie noteikumi, sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumi) izsniegti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, tai skaitā ne mazāk kā % izsniegto dokumentu izdošanas laiks ir vismaz par 20% īsāks nekā noteikts normatīvajā aktā

-

-

100/60

100/75

100/80

Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Pārbaudīti % kuģu gadā no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita

-

25

25

25

25

Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai skaits % no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita

4

4

4

4

4

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

18,2

15

15

13

13

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

14,87

23

23

20

20

Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība

Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm jūrā ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās1

-

60

80

80

80

Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm ostās ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās1

-

60

90

90

90

Pārbaudīti A kategorijas ūdensobjekti % (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP

109,43

80

80

80

80

Pārbaudīti 50% no licencētās rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomniekiem piekrastes ūdeņos

164,17

50

75

75

75

Nodrošināta radiācijas drošības kontrole

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

96

95

95

95

95

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

37

40

35

35

35

Samazināts piesārņojuma līmenis

% pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli

31,1

30

30

31

31

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk. iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas

118

100

100

100

100

Piezīmes.

1Darbības rezultāta iepriekšējie rezultatīvie rādītāji tiek aizstāti ar rezultatīvo rādītāju, kas noteikto darbības rezultātu atspoguļo labāk

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

7 236 411

6 940 949

8 611 336

8 808 268

8 893 068

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-295 462

1 670 387

196 932

84 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,1

24,1

2,3

1,0

Atlīdzība, euro

5 057 834

5 214 694

6 450 853

6 441 366

6 441 366

Vidējais amata vietu skaits gadā1

319

315

313

313

313

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 320

1 374

1 712

1 715

1 715

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 950

20 438

22 262

-

-

Piezīmes.

1Amata vietu samazinājums, salīdzinot ar 2019.gadu, veicot VVD funkciju optimizāciju

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

94

1670 481

1670 387

t. sk.:

Citas izmaiņas

94

1670 481

1670 387

Pasākums “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

1236 159

1 236 159

Pasākums “Valsts vides dienesta tehnoloģiju attīstība un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

434 322

434 322

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

94

-

-94

 

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

 • novērsta vai samazināta fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīga ietekme uz vidi, rūpniecisko avāriju risks un vides piesārņojums, veicināts tiesiskums un nodrošināta sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošana vides aizsardzības jomā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
 2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
 3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
 4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
 5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Īstenota vides politika

Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

19

12

12

13

13

Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazi­nāšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā

26

25

25

25

25

Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā

103

55

55

58

58

Izvērtēto VARAM institūciju amatper­sonu izdoto adminis­tratīvo aktu skaits gadā

43

37

37

39

39

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

406 830

429 115

526 279

527 024

527 024

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22 285

97 164

745

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,5

22,6

0,1

-

Atlīdzība, euro

335 337

357 771

454 951

455 696

455 696

Vidējais amata vietu skaits gadā1

17

18

17

17

17

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 640

1 563

2 131

2 135

2 135

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

702

20 229

20 229

20 229

20 229

Piezīmes.

1Amata vietu samazinājums, salīdzinot ar 2019.gadu, veicot VPVB funkciju optimizāciju

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Sam1azinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

16

97 180

97 164

t. sk.:

Citas izmaiņas

16

97 180

97 164

Pasākums “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

97 180

97 180

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

16

-

-16