Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 230 607

7 230 565

7 370 064

7 369 954

7 356 180

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

999 958

139 499

-110

-13 774

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,0

1,9

-

-0,2

Atlīdzība, euro

4 376 981

5 458 353

5 572 465

5 572 465

5 560 372

Vidējais amata vietu skaits gadā

339

339

333

335

335

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 070

1 333

1 384

1 375

1 372

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 720

35 414

40 667

44 754

44 754

 

23.01.00 Valsts vides dienests

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
 2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
 3. informēt sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē;
 4. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
 5. uzraudzīt ražotāju atbildības sistēmas un administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. atļauju, licenču, tehnisko noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
 2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
 3. vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
 4. radiācijas drošības kontrole;
 5. ražotāju atbildības sistēmu uzraudzība un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi

Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām

97,92

95

98

98

98

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām

99,37

92

93

93

97

Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem

99,84

75

80

80

89

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)

99,15

85

87

87

92

Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)

99,38

86

87

87

92

Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo tirdzniecības kuģu kopskaita

-

10

-

-

-

Pārbaudīti % kuģu gadā no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita

-

-

25

25

25

Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai skaits % no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita20

-

4

4

4

4

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

12

18

15

15

13

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

4,28

24

23

23

20

Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība

Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm jūrā ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās21

-

-

60

60

60

Vismaz 60 % no visām zvejas kuģu pārbaudēm ostās ir veiktas uz zvejas kuģiem, kas pieder pie flotes segmentiem divās augstākā riska kategorijās21

-

-

60

60

60

Pārbaudīti A kategorijas ūdensobjekti % (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP

-

80

80

80

80

Pārbaudīti 50% no licencētās rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomniekiem piekrastes ūdeņos

-

50

50

50

50

Nodrošināta radiācijas drošības kontrole

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

97

93

95

95

95

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

38

45

40

35

35

Samazināts piesārņojuma līmenis

% pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli

26

25

30

30

31

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas

129

100

100

100

100

20 Precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums

21Iepriekšējie norādītie rezultatīvie rādītāji: “Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi” un “Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi un “Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita” un “Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita” dzēsti, ņemot vērā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2018/1986 (2018. gada 13. decembris), ar ko izveido īpašas kontroles un inspekcijas programmas konkrētām zvejniecībām un atceļ Īstenošanas lēmumus 2012/807/ES, 2013/328/ES, 2013/305/ES un 2014/156/ES, ar 2019.gada 1.janvāri atceļ dalībvalstīm iepriekš noteiktos kontroles mērķkritērijus (2,5%, 5%, 10% un 15%), jo tie dalībvalstīm bija grūti izpildāmi un neefektīvi, tā vietā ieviešot citus mērķkritērijus un to vietā formulējot jaunus rādītājus, saskaņā ar augstāk minēto lēmumu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 852 692

6 801 183

6 940 949

6 940 855

6 927 081

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

948 491

139 766

-94

-13 774

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,2

2,1

-

-0,2

Atlīdzība, euro

4 070 537

5 100 485

5 214 694

5 214 694

5 202 601

Vidējais amata vietu skaits gadā22

321

321

315

317

317

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 051

1 320

1 374

1 364

1 361

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

20 224

15 185

20 438

24 525

24 525

22 Amata vietu samazinājums, salīdzinot ar 2018.gadu, veicot VVD funkciju optimizāciju

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

18 908

158 674

139 766

t. sk.:

Citas izmaiņas

18 908

158 674

139 766

Finansējuma palielinājums 2018-2020.gada prioritārajam pasākumam "Vides uzraudzības stiprināšana (t. sk. algas inspektoriem)" (MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punkts un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punkts)

-

120 000

120 000

Pabeigtā projekta Nr. CH05 “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā” sasniegto rezultātu uzturēšana (13.04.2018 FM rīk. Nr.135)

-

24 900

24 900

Finansējuma pārdale no Ekonomikas ministrijas, lai nodrošinātu Valsts vides dienesta jaunās funkcijas attiecībā uz degvielas piegādātājiem noteikto pienākumu izpildes uzraudzību un kontroli (19.09.2017. MK sēdes prot. Nr.47 37.§ 4.punkts)

-

13 774

13 774

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

1 217

-

-1 217

Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

1 024

-

-1 024

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju (09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)

16 667

-

-16 667

 

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

novērsta vai samazināta fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīga ietekme uz vidi, rūpniecisko avāriju risks un vides piesārņojums, veicināts tiesiskums un nodrošināta sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošana vides aizsardzības jomā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
 2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
 3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
 4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
 5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Īstenota vides politika

Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

19

12

12

12

13

Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazi­nāšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā

31

25

25

25

25

Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā

73

53

55

55

58

Izvērtēto VARAM institūciju amatper­sonu izdoto adminis­tratīvo aktu skaits gadā

72

37

37

37

39

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

377 915

429 382

429 115

429 099

429 099

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

51 467

-267

-16

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

13,6

-0,1

-

-

Atlīdzība, euro

306 444

357 868

357 771

357 771

357 771

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 403

1 563

1 563

1 563

1 563

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 496

20 229

20 229

20 229

20 229

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

267

-

-267

t. sk.:

Citas izmaiņas

267

-

-267

Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

170

-

-170

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

97

-

-97