Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 157 135

6 089 472

7 230 565

7 349 251

7 349 251

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-67 663

1 141 093

118 686

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,1

18,7

1,6

-

Atlīdzība, euro

4 321 760

4 396 794

5 458 353

5 577 039

5 577 039

Vidējais amata vietu skaits gadā

333

339

339

339

339

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 077

1 072

1 333

1 362

1 362

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

16 698

35 272

35 414

35 414

35 414

 

23.01.00 Valsts vides dienests

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
 2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
 3. saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;
 4. nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides prasību kontrolē;
 5. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
 6. administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. atļauju, licenču, noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
 2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
 3. vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
 4. radiācijas drošības kontrole;
 5. atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi

Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām

-

92

95

98

98

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām

-

90

92

93

93

Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem

-

70

75

80

80

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)

-

80

85

87

87

Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)

-

85

86

87

87

Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo tirdzniecības kuģu kopskaita

-

-

10

10

10

Paņemto degvielas paraugu skaits % no pēdējo trīs gadu laikā Latvijā ienākušo individuālo kuģu vidējā skaita sēra satura noteikšanai

-

-

4

4

4

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%) (VVD)

-

20

18

15

15

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) (VVD)

-

25

24

23

23

Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība

Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi

-

2,5

2,5

2,5

2,5

Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi

-

5

5

5

5

Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita

-

10

10

10

10

Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita

-

15

15

15

15

Pārbaudīti A kategorijas ūdensobjekti % (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP

-

-

80

80

80

Pārbaudīti 50% no licencētās rūpnieciskās komerczvejas  tiesību nomniekiem piekrastes ūdeņos

-

-

50

50

50

Nodrošināta radiācijas drošības kontrole

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

-

90

93

95

95

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%) (VVD)

-

50

45

35

35

Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte un operativitāte

Nodrošināta % administratīvo aktu izdošana noteiktajā termiņā.

-

100

100

100

100

% ziņojumi par A kategorijas uzņēmumu pārbaudēm publicēti VVD mājaslapā, tādējādi sabiedrība ir informēta par inspekciju rezultātiem.

-

100

100

100

100

Samazināts piesārņojuma līmenis

% pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli

-

20

25

30

30

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas1

-

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 754 805

5 691 701

  6 801 183

    6 919 966

  6 919 966

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-63 104

  1 109 482

       118 783

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,1

19,5

1,7

-

Atlīdzība, euro

3 999 371

4 070 537

  5 100 485

    5 219 268

  5 219 268

Vidējais amata vietu skaits gadā

315

321

            321

              321

            321

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 057

1 053

         1 320

           1 351

         1 351

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

3 413

15 124

       15 185

         15 185

       15 185

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 109 482

1 109 482

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 008 834

1 008 834

Vides uzraudzības stiprināšanai (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)

-

1 008 834

1 008 834

Citas izmaiņas

-

100 648

100 648

Finansējuma palielinājums 2015.-2017.gada  jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai”

-

25 000

25 000

Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.5.1.4.0/14/IPIA/VARAM/001 "Aprīkojums operatīvai piesārņojošo darbību izraisīto smaku un smaku avotu un gaisa piesārņojuma (cietās daļiņas) identificēšanai sūdzību saņemšanas gadījumos" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)

-

24 244

24 244

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

19 178

19 178

Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/09/IPIA/VIDM/001 "Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves "Kosmoss" sanācijas darbi" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)

-

17 690

17 690

Finansējuma palielinājums projekta Nr.3DP/3.4.1.4.0/12/IPIA/VARAM/001 "Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves sanācijas projekts, 1.kārta" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM rīkojums 04.04.2017.Nr.147)

-

12 600

12 600

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

1 936

1 936

 

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

 •  novērsta vai samazināta fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīga ietekme uz vidi, rūpniecisko avāriju risks un vides piesārņojums, veicināts tiesiskums un nodrošināta sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošana vides aizsardzības jomā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
 2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
 3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
 4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
 5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Īstenota vides politika

Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (VPVB)

16

12

12

12

12

Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazi­nāšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā (VPVB)

17

25

25

25

25

Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā (VPVB)

-

51

53

55

55

Izvērtēto VARAM institūciju amatper­sonu izdoto adminis­tratīvo aktu skaits gadā

41

37

37

37

37

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

402 330

397 771

     429 382

     429 285

     429 285

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 559

       31 611

-97

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,1

7,9

-

-

Atlīdzība, euro

322 389

326 257

     357 868

     357 771

     357 771

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

              18

              18

              18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 431

1 417

         1 563

         1 563

         1 563

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 285

20 148

       20 229

       20 229

       20 229

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

31 611

31 611

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

30 000

30 000

Vides uzraudzības stiprināšanai (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot.Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)

 

30 000

30 000

Citas izmaiņas

-

1 611

1 611

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

1 537

1 537

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

74

74