Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 112 020

9 296 062

    9 700 281

  9 700 281

  9 700 281

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

184 042

      404 219

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,0

4,3

-

-

Atlīdzība, euro

6 872 923

6 897 062

    7 206 608

  7 206 608

  7 206 608

Vidējais amata vietu skaits gadā

318

331

             331

           331

           331

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 798

1 726

1 796

1 796

1 796

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 705

40 715

73 857

73 857

73 857

23.01.00 Valsts vides dienests

Apakšprogrammas mērķis:

 1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
 2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
 3. informēt sabiedrību par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē;
 4. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu;
 5. uzraudzīt ražotāju atbildības sistēmas un administrēt atbrīvojuma piešķiršanu no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojuma un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. atļauju, licenču, tehnisko noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
 2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
 3. vides aizsardzības prasību ievērošanas un bioloģisko resursu izmantošanas kontrole;
 4. radiācijas drošības kontrole;
 5. ražotāju atbildības sistēmu uzraudzība un atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas administrēšana par videi kaitīgām precēm, iepakojumu un vienreiz lietojamajiem galda traukiem un piederumiem un transportlīdzekļiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi

Atļauju dokumenti (atļaujas, licences, tehniskie noteikumi, sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumi) izsniegti  normatīvajos aktos noteiktajos termiņos no kopējā dokumentu skaita (%)1

99,4

100

100

100

100

Atļauju dokumenti, kuru izdošanas laiks ir vismaz par 20% īsāks par normatīvajos aktos noteikto, no kopējā dokumentu skaita (%)1

77,1

75

75

75

75

Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Pārbaudīto tirdzniecības kuģu īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%)2

21,0

25

25

25

25

Paņemto degvielas paraugu sēra satura noteikšanai īpatsvars no pēdējo trīs gadu laikā Latvijas ostās ienākušo unikālo kuģu vidējā skaita (%)2

4,1

4

4

4

4

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

17,6

13

13

13

13

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

20,6

20

20

20

20

Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība

Jūrā pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%)2

90,0

80

80

80

80

Ostās pārbaudīto divās augstāko riska kategorijas flotes segmentiem piederošo zvejas kuģu īpatsvars (%)2

82,0

90

90

90

90

Atbilstoši  kontroles programmai iekšējos ūdeņos pārbaudīto A kategorijas ūdensobjektu īpatsvars (%)2

96,0

80

80

80

80

Piekrastes ūdeņos pārbaudīto licencēto rūpnieciskās komerczvejas tiesību nomnieku īpatsvars (%)2

68,0

75

75

75

75

Nodrošināta radiācijas drošības kontrole3

Veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi darbībās ar jonizējošā starojuma avotiem (%)2

32,8

35

35

35

35

Samazināts piesārņojuma līmenis

Operatoru īpatsvars, kuriem gaisa piesārņojošo vieluun notekūdeņu emisiju kontrolmērījumos nav konstatēti emisiju robežvērtību pārsniegumi atļaujā norādītajām piesārņojošām vielām(%)2

-

70

75

80

80

Nodrošina ražotāju atbildības sistēmu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem uzraudzību2

Uzraudzītās ražotāju atbildības sistēmas (skaits)4

-

-

14

14

17

Piezīmes.

1 Iepriekšējais rādītājs sadalīts 2 rādītājos, precizējot nosaukumu, bet nemainot būtību (izpildes un plāna vērtības norādītas no tā).

2 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.

3 Rādītājs “Nodrošināta operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem (%)”izslēgts, jo ar 01.02.2021. ir stājušies spēkā jaunie MK 28.01.2021. noteikumi Nr.65 “Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem paziņošanas, reģistrēšanas un licencēšanas noteikumi”, kas paredz atvieglotu kārtību atsevišķiem uzņēmumiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, tādejādi rādītāja salīdzinājums vairāku gadu periodā nav objektīvs. Attiecībā uz licencēm radiācijas drošībā tiek piemērots kopīgais VVD rādītājs par atļauju termiņiem (skat.1. rādītāju).

              4 Izslēgts rezultatīvais rādītājs “Izvērtēti iesniegumi (t.sk. iesniegumi par līgumpartneru maiņu) atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas (skaits)”, tā vietā jauns rezultatīvais rādītājs, kas precīzāk raksturo ražotāju atbildības sistēmu uzraudzību.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 626 582

8 770 295

9 158 047

9 158 047

9 158 047

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

143 713

387 752

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

4,4

-

-

Atlīdzība, euro

6 455 447

6 441 366

6 735 702

6 735 702

6 735 702

Vidējais amata vietu skaits gadā

301

 314

 314

314

314

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 786

1 704

1 773

1 773

1 773

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 120

20 486

53 628

53 628

53 628

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

387 752

387 752

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

294 336

294 336

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

294 336

294 336

Citas izmaiņas

-

93 416

93 416

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

8 616

8 616

Palielināti izdevumi  pasākumam “Valsts vides dienesta tehnoloģiju attīstība un uzturēšana” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

84 800

84 800

23.02.00 Vides pārraudzības valsts birojs

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valstī ekonomiski efektīvu, pārdomātu un uz risku izvērtējumu balstītu attīstību, līdzsvarojot intereses un novēršot nelabvēlīgu ietekmi uz vidi, nostiprinot tiesiskumu un vides demokrātiju, kā arī sekmējot brīvprātīgas uzņēmējdarbības iniciatīvas.

Galvenās aktivitātes:

 1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
 2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
 3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
 4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
 5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.
 6. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
 7. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
 8. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
 9. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
 10. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Īstenota vides politika

Atzinumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (skaits)

5

13

13

13

13

Izvērtēti rūpniecisko avāriju riska samazināšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskati (skaits)

19

25

25

25

25

Novērtēti plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskati (skaits)

112

58

58

60

70

Izvērtēti VARAM institūciju amatper­sonu izdotie adminis­tratīvie akti (skaits)

77

39

39

40

50

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

     485 438

       525 767

     542 234

     542 234

     542 234

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

40 329

16 467

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,3

3,1

-

-

Atlīdzība, euro

417 476

455 696

470 906

470 906

470 906

Vidējais amata vietu skaits gadā

17

17

17

17

17

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

2014

2135

2209

2209

2209

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 585

20 229

20 229

20 229

20 229

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

16 467

16 467

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

15 210

15 210

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

15 210

15 210

Citas izmaiņas

-

1 257

1 257

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

1 257

1 257