Apakšprogrammas mērķis:

  1. nodrošināt, lai Latvijā tiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības;
  2. nodrošināt vidi saudzējošas un ilgtspējīgas dabas resursu izmantošanas uzraudzību visā Latvijas teritorijā;
  3. saglabāt bioloģisko daudzveidību visā Latvijas teritorijā;
  4. nodrošināt sabiedrības informēšanu par vides aizsardzības jautājumiem un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā un vides prasību kontrolē;
  5. nodrošināt radiācijas drošības un kodoldrošības normatīvu ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. atļauju, licenču, noteikumu izsniegšana vides aizsardzības jomā;
  2. sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana;
  3. vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole;
  4. radiācijas drošības kontrole.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts vides dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Izsniegtas atļaujas, licences, tehniskie noteikumi un ietekmes uz vidi sākotnējie izvērtējumi

Nodrošināta % operatoru darbība ar A kategorijas atļaujām

-

-

92

95

98

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām B kategorijas atļaujām

-

-

90

92

93

Nodrošināta % operatoru darbība ar C kategorijas apliecinājumiem

-

-

70

75

80

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām/ licencēm (zemes dzīļu izmantošanas licences, atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, ŪRLA, DRLA u.c.)

-

-

80

85

87

Nodrošināts vismaz % pirms iecerētās piesārņojošās darbības izvērtējums (tehniskie noteikumi, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums)

-

-

85

86

87

Veikta vides un dabas resursu izmantošanas aizsardzības prasību ievērošanas kontrole

Pārbaudīti % kuģu gadā no Latvijas ostās ienākušo kuģu kopskaita

-

-

10

10

10

Pārbaudītajiem kuģiem paņemti sēra satura degvielā paraugi %

-

-

40

40

40

Piesārņojošo darbību (A, B, C) operatoru skaita īpatsvars, kuru darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi (%)

-

-

20

18

15

Dabas resursu izmantošanas (HES, zemes dzīles, aizsargjoslas) pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

-

25

24

23

Nodrošināta ūdens bioloģisko resursu aizsardzība

Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic augsta riska zvejas kuģi

-

-

2,5

2,5

2,5

Pārbaudīti % zvejas reisu jūrā, kurus veic ļoti augsta riska zvejas kuģi

-

-

5

5

5

Pārbaudīti % no augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita

-

-

10

10

10

Pārbaudīti % no ļoti augsta riska zvejas kuģu nozvejoto zivju izkraušanas ostā reižu skaita

-

-

15

15

15

Pārbaudīti A un B kategorijas ūdensobjekti (saskaņā ar Zvejas kontroles programmu iekšējos ūdeņos) ar regularitāti – vidēji divi objekti dienā katrā RVP

-

-

90

90

90

Pārbaudīta jūras piekraste ar regularitāti - vismaz piecas pārbaudes mēnesī katrā RVP

-

-

90

90

90

Nodrošināta radiācijas drošības kontrole

Nodrošināta % operatoru darbība ar atļaujām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem

-

-

90

93

95

Darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem veikto pārbaužu īpatsvars, kurās konstatēti pārkāpumi (%)

-

-

50

45

35

Nodrošināta adekvāta vides institūciju kapacitāte un operativitāte

Nodrošināta % administratīvo aktu izdošana noteiktajā termiņā.

-

-

100

100

100

% ziņojumi par A kategorijas uzņēmumu pārbaudēm publicēti VVD mājaslapā, tādējādi sabiedrība ir informēta par inspekciju rezultātiem.

-

-

100

100

100

Samazināts piesārņojuma līmenis

% pārbaudes rezultātu no VVD kontrolējamo gadā uzņēmumu skaita ir pamatotas ar analītiskās kontroles datiem (laboratorisko testēšanu), kas veicinās vides piesārņojuma riska mazināšanu un objektīvu datu ieguvi par faktisko vides stāvokli

-

-

20

25

30

Nodrošina iesniegumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu samaksas par videi kaitīgām precēm, iepakojumiem un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem, un transportlīdzekļiem izskatīšanas procesa administrēšanu

Izvērtēto iesniegumu (t.sk iesniegumi par līgumpartneru maiņu) skaits gadā atbrīvojumu saņemšanai no dabas resursu nodokļa samaksas1

-

-

100

100

100

Rādītājs pārcelts no apakšprogrammas 21.01.00, ņemot vērā to, ka saskaņā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests (rādītāja izpilde līdz 2017.gadam tiek norādīta apakšprogrammā 21.01.00.)

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 043 633

5 753 330

5 691 701

5 716 701

5 716 701

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-290 303

-61 629

25 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,8

-1,1

0,4

-

Atlīdzība, euro

3 800 580

4 007 371

4 070 537

4 070 537

4 070 537

Vidējais amata vietu skaits gadā

314

319

321

321

321

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 001

1 043

1 053

1 053

1 053

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

30 333

15 124

15 124

15 124

15 124

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

149 792

88 163

-61 629

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

39 738

39 738

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

 -

39 516

39 516

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

 -

222

222

Vienreizēji pasākumi

45 000

-

-45 000

2016. gadam piešķirta finansējuma samazinājums Salaspils kodolreaktora likvidācijas pasākumu kopuma izpildei

45 000

 -

-45 000

Citas izmaiņas

104 792

13 200

-91 592

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās piešķirtajam finansējumam neatliekamiem pasākumiem valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai, kas paredz finansējumu kuģa piestātnes remontam Voleros, VVD Reģionālo vides pārvalžu ēku neatliekamajam remontam

84 792

 -

-84 792

Finansējuma samazinājums projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA /IUMEPLS /009 “Valsts vides dienesta informācijas sistēmas izveidošana” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas 2016.gadā

20 000

 -

-20 000

Finansējums projekta Nr. 3DP/3.5.1.4.0/11/IPIA/VARAM/004 “Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas

 -

13 200

13 200

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

35 225

35 225

Sakarā ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un Iepakojuma likumā veikta līdzekļu pārdale (t.sk. atlīdzībai 31 428 euro, pakalpojumiem 2 572 euro; divas štata vietas) no budžeta apakšprogrammas 21.01.00 „Fonda darbības nodrošinājums”, jo lēmuma pieņemšanas administratīvo procesu par atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa samaksas no 2017.gada nodrošinās Valsts vides dienests, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

 

34 000

34 000

Līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 23.02.00 „Vides pārraudzības valsts birojs" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem  sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

 

1 225

1 225