Apakšprogrammas mērķis:

  • novērsta vai samazināta fizisko vai juridisko personu darbības nelabvēlīga ietekme uz vidi, rūpniecisko avāriju risks un vides piesārņojums, veicināts tiesiskums un nodrošināta sabiedrībai nozīmīgu interešu līdzsvarošana vides aizsardzības jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ietekmes uz vidi novērtēšanas politikas īstenošana;
  2. piesārņojuma samazināšanas politikas īstenošana integrētai piesārņojuma novēršanai un kontrolei;
  3. rūpniecisko avāriju risku mazināšanas politikas īstenošana;
  4. apstrīdēto administratīvo aktu vides aizsardzības jomā un sabiedrības līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides informāciju pārkāpumu izskatīšanas nodrošināšana;
  5. vides pārvaldības instrumentu politikas īstenošana ekomarķējuma un vides vadības un audita sistēmas jomā.

Apakšprogrammas izpildītājs: Vides pārraudzības valsts birojs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Īstenota vides politika

Atzinumu skaits gadā par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu

14

12

12

12

12

Izvērtēto rūpniecisko avāriju riska samazi­nāšanas programmu un rūpniecisko avāriju riska drošības pārskatu skaits gadā

29

23

25

25

25

 Novērtēto plānošanas dokumentu un stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskatu skaits gadā

-

-

51

53

55

Izvērtēto VARAM institūciju amatper­sonu izdoto adminis­tratīvo aktu skaits gadā

30

44

37

37

37

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

378 519

397 928

397 771

397 771

397 771

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 409

 -157

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,1

-0,1

-

-

Atlīdzība, euro

296 588

317 986

326 257

326 257

326 257

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

18

18

18

18

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 314

1 396

1 417

1 417

1 417

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

12 853

16 440

20 148

20 148

20 148

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 225

1 068

-157

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

356

356

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

356

356

Citas izmaiņas

-

712

712

Izdevumu palielinājums 2017.gadā no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

-

712

712

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 225

-

-1 225

Līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 23.01.00 „Valsts vides dienests " sakarā ar "Grozījumiem likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"", lai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra no divpakāpju sistēmas tiktu nodrošināta vienpakāpju sistēmā, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem.

1 225

-

-1 225