Apakšprogrammas mērķis:

  •  nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  •  veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Tīrīts sniegs uz autoceļiem

Notīrīto autoceļu ga­rums atbilstoši plāno­tajām uzturēšanas klasēm (km)

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem

Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plā­notajām uzturēšanas klasēm (km)

450 000

485 000

485 000

485 000

485 000

Veikts melno segumu bedrīšu remonts

Platība (m2)

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu

Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)

25,99

 45,8

45

27

79,3

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)

392,6

286

298

233

225

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

142 351 423

145 894 277

159 219 965

159 219 965

159 219 965

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 542 854

13 325 688

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,5

9,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

782 106

14 107 794

13 325 688

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

9 600 000

9 600 000

Palielināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai

-

9 600 000

9 600 000

Citas izmaiņas

782 106

4 507 794

3 725 688

Samazināti izdevumi saistībā ar grozījumiem “Likumā par ostām”, atceļot pienākumu ostu pārvaldēm ieskaitīt valsts pamatbudžetā maksājumu par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu, pamatojoties uz MK 31.05.2016..prot.Nr.26, 39.§ 11.punktu

532 080

-

-532 080

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

 

4 507 794

4 507 794

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

250 026

-

-250 026

Samazināti  izdevumi, pārdalot līdzekļus uz 97.00.00 programmu “Nozaru vadība un politikas plānošana” (MK 16.08.2016. prot.Nr.40,59.§ 30.punkts)

250 026

-

-250 026