Apakšprogrammas mērķis:

  •  nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  •  veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Tīrīts sniegs uz autoceļiem

Notīrīto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)

243 909

400 000

400 000

400 000

400 000

Nodrošināta apledojošo autoceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem

Apstrādāto autoceļu garums atbilstoši plānotajām uzturēšanas klasēm (km)5

650 001

725 000

700 000

700 000

700 000

Veikta melno segumu bedrīšu aizpildīšana

Platība (m2)

336 127

375 000

375 000

375 000

375 000

Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu

Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)5

45

 34

44

30

81

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) (km)5

331

261

177

385

247

5 Rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes, projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, tāpēc to rādītājus (km) ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

159 212 412

171 971 088

172 675 926

182 032 124

182 057 124

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12 758 676

704 838

9 356 198

25 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,0

0,4

5,4

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 701 000

2 405 838

704 838

t. sk.:

Citas izmaiņas

1 701 000

2 405 838

704 838

Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārpildes par 2017.gadu atbilstoši likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23.punkta 1) apakšpunktam.

-

2 273 243

2 273 243

Transferts no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma izmantošanai (MK 22.05.2017. rīk. Nr.244.).

-

14 595

14 595

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana" (MK 08.02.2019. prot. Nr.6 1.§ 17.p.).

1 701 000

-

-1 701 000

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 23.07.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot.Nr.41, 1.§ 20.p.).

-

118 000

118 000