Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Autoceļu uzturēšana vasarā

Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)

-

4 540

4 876

4 876

4 876

Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)

-

2 192

1 988

1 988

1 988

Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)

-

11 274

11 304

11 304

11 304

Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)

-

2 155

1 978

1 978

1 978

Autoceļu uzturēšana ziemā

Atbilstoši A uzturēšanas klasei (km)

-

838

988

988

988

Atbilstoši A1 uzturēšanas klasei (km)

-

2 711

3 530

3 530

3 530

Atbilstoši B uzturēšanas klasei (km)

-

2 950

2 249

2 249

2 249

Atbilstoši C uzturēšanas klasei (km)

-

12 085

11 921

11 921

11 921

Atbilstoši D uzturēšanas klasei (km)

-

1 576

1 458

1 458

1 458

Valsts autoceļu seguma atjaunošana (virsmas apstrāde) uz autoceļiem, kas pārbūvēti ar ES līdzfinansējumu

Autoceļu garums, kam veikta virsmas apstrāde (km)2

68

16

91

133

120

Valsts autoceļa seguma atjaunošana uz autoceļiem pamatbudžeta projektos Valsts autoceļu sakārtošanas programmas ietvaros

Autoceļu garums, kam veikta seguma atjaunošana virsmas apstrāde (km)2

286

350

204

184

187

Piezīmes.
1 Rādītāju vērtība norādīta uzturamajiem valsts autoceļu km, kam tiek veikti ikdienas uzturēšanas darbi ziemas un vasaras sezonā un rādītāju vērtība ietver gan dalītās brauktuves, gan nobrauktuves, gan paralēlos ceļus.
2Rādītāju plānotā vērtība veidojas no pēdējo gadu faktiskās izpildes, projektu realizācijas termiņš ir ilgāks par 1 gadu, tāpēc to rādītājus (km) ieskaita tajā gadā, kad tie ir pabeigti.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

172 942 651

189 802 124

145 370 376

199 581 808

199 034 233

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 859 473

-44 431 748

54 211 432

-547 575

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,7

-23,4

37,3

-0,3

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

52 750 356

8 318 608

-44 431 748

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

50 000 000

-

-50 000 000

Samazināti izdevumi valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 32.p. )

50 000 000

-

-50 000 000

Ilgtermiņa saistības

-

8 293 608

8 293 608

Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 13.08.2020 rīk. Nr.442 (prot. Nr. 47 99. §))

-

8 293 608

8 293 608

Citas izmaiņas

2 750 356

25 000

-2 725 356

Samazināti izdevumi Autoceļu sakārtošanas programmas 2014.‑2023.gadam īstenošanai (MK 17.09.2019 prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

770 000

-

-770 000

        t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta                                        programmām (apakšprogrammām)

1 980 356

25 000

-1 955 356

Palielināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu, kas bija pārdalīts uz apakšprogrammu 23.07.00 ”Valsts autoceļu pārvaldīšana” (MK 28.08.2017. prot. Nr.41 1.§ 20.p.)

-

25 000

25 000

Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu VAS “Latvijas Valsts ceļi” jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi

1 980 356

-

-1 980 356