Apakšprogrammas mērķis:

  •  nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

  •  veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs – Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Valsts autoceļu tīkla pārvaldība

Kopējais valsts autoceļu garums (km)

-

-

20 122

20 122

20 122

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

11 042 000

10 924 000

10 849 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

11 042 000

-118 000

-75 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

         -

-1,1

-0,7

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

11 042 000

11 042 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

11 042 000

11 042 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

Pārdalīti līdzekļi no apakšprogrammas 23.06.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot.Nr.41,1.§ 20.punkts)

-

11 042 000

11 042 000