Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.

Galvenās aktivitātes:

veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Valsts autoceļu tīkla pārvaldība

Kopējais valsts autoceļu garums (km)

20 066

20 066

20 066

20 066

20 066

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 513 000

11 691 000

13 646 356

13 719 356

13 719 356

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

- 822 000

1 955 356

73 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6,6

16,7

0,5

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 000

1 980 356

1 955 356

t. sk.:

Citas izmaiņas

25 000

1 980 356

1 955 356

         t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

25 000

1 980 356

1 955 356

Palielināti izdevumi saistībā ar pārdali no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu VAS “Latvijas Valsts ceļi” jaunu deleģēto uzdevumu funkciju izpildi

-

1 980 356

1 980 356

Samazināti izdevumi, ņemot vērā atjaunoto finansējumu apakšprogrammā 23.06.00 ”Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” (MK 28.08.2017.prot. Nr.41 1.§ 20.p.)

25 000

-

-25 000