Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

6 990 225

7 315 127

9 190 963

9 197 213

9 198 781

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

324 902

1 875 836

6 250

1 568

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,6

25,6

0,1

-

Atlīdzība, euro

2 534 266

2 627 557

3 973 468

3 922 006

3 922 006

Vidējais amata vietu skaits gadā

189

191

191

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 111

1 139

1 727

1 705

1 705

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 432

16 131

15 139

14 890

14 890

 

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

 • veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt vietējo un citzemjudzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
 2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
 3. veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
 4. veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
 5. veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
 6. nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
 7. veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
 8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā

Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā

13 515

13 515

13 515

13 515

13 515

Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits gadā

24 570

24 570

21 089

21 089

21 089

Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā

16

16

16

16

16

Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā

50 385

50 385

50 385

50 385

50 385

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosū­tīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā

1 406/
848

1500/
1 000

1 000/
800

1 000/
800

1 000/
800

Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā

225

150

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

776 911

776 911

1 334 650

1 334 650

1 334 650

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

557 739

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

71,8

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

557 739

557 739

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

557 739

557 739

Pasākums “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

557 739

557 739

 

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
 2. sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
 3. attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
 4. īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
 5. atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām, t.sk., projekta “Latvijas Skolas soma” piedāvājumu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs

Izstāžu skaits gadā

22

18

17

16

16

Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)

1 996

900

1 100

1 100

1 100

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīto krājuma priekšmetu skaits (jauni ieraksti)1

-

3 000

4 000

4 000

4 000

Uzturētas krājuma vienības (skaits)

203 720

205 300

209 300

211 300

213 300

Piezīmes.

1Precizēts rezultatīvā rādītāja nosaukums

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

793 095

822 200

1 239 883

1 247 701

1 247 701

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 105

417 683

7 818

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,7

50,8

0,6

-

Atlīdzība, euro

565 783

595 060

1 012 743

1 020 561

1 020 561

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

860

905

1 551

1 563

1 563

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

8 237

8 686

7 694

7 445

7 445

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

29 496

447 179

417 683

t. sk.:

Citas izmaiņas

29 496

447 179

417 683

Pasākums “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

439 519

439 519

Finansējuma samazinājums, izmantojot 2019.gadā atlikumus no pašu ieņēmumiem

29 496

-

-29 496

Finansējuma palielinājums, ņemot vērā aktualizēto prognozi ieņēmumiem no LDM sniegtajiem maksas pakalpojumiem

-

7 660

7 660

 

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

 1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
 2. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos pļavu, meža un purvu biotopus un prioritāros tekošu saldūdeņu biotopus, kā arī realizējot projektus;
 3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
 4. starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanas un izpildes nodrošināšana, izvērtējot paredzēto darbību ietekmi uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, kā arī pārbaudot starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas;
 5. dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību INSPIRE direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
 6. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
 7. sabiedrības izglītošana un informēšana dabas aizsardzības jautājumos, noorganizējot dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumus un seminārus un nodrošinot kompetentu dabas nozares pārstāvību citu organizāciju aktivitātēs;
 8. kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
 9. sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība, veicot sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes;
 10. Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, uzturot Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietu un nodrošinot dzīvnieku labturības prasības;
 11. līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izsniedzot nosacījumus, atzinumus un informāciju un nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta 656 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 262 dabas liegumu un 386 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība

Pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām 4 nacionālajos parkos, 4 dabas rezervātos, 262 dabas liegumos, 42 dabas parkos, 9 aizsargājamo ainavu apvidos, % gadā no minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaita

-

100

100

100

100

Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānošana, dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sabalansēšanai, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā

-

20

15

15

15

Izvērtēta paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, izsniedzot atļaujas, saskaņojumus, atzinumus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām

-

100

100

100

100

Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu

Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām, % gadā no potenciāli apdraudētiem objektiem

-

75

75

75

75

Nodrošināta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanas prioritāšu noteikšana un aizsardzības rīcību plānošana, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā

-

5

3

2

2

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošiepļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

-

18 007

18 007

18 007

18 007

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi, km gadā

-

5

5

5

5

Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, skaits gadā

-

14

14

14

14

Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu

Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē, skaits gadā

-

6

2

2

2

Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, sugu grupu skaits gadā

-

7

7

7

7

Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī, sugu grupu skaits gadā

-

16

16

16

16

Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde

Izvērtēta paredzēto darbību ietekme uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām, izsniedzot atļaujas, sertifikātus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām

-

100

100

100

100

Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas, % gadā no potenciāliem riska objektiem

-

70

70

70

70

Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un Eiropas Savienības prasībām

Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, tautsaimniecības plānošanai, % gadā no iegūtās informācijas

-

100

100

100

100

Nodrošināta dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām, % gadā no INSPIRE uzturamās informācijas

-

100

100

100

100

Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā

125 567

60 000

60 000

60 000

60 000

Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

-

748

748

748

748

Nodrošināta mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbība, uzturot aktuālu informāciju par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantošanas lejupielāžu skaits gadā

-

5 000

5 000

5 000

5 000

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs, skaits gadā

-

600

600

600

600

Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā

34 872

20 000

20 000

20 000

20 000

Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējotzemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai Eiropas Savienības nozīmes dabas vērtību saglabāšanu

Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, % gadā no pieprasījumiem

-

75

75

75

75

Izmaksāta kompensācija par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, % gadā no pieprasījumiem

-

80

80

80

80

Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība

Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, % gadā no pieteikumiem

-

95

95

95

95

Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes,

% gadā no kopējā atzinumu skaita

42,8

10

10

10

10

Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana

Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits gadā

19

19

19

19

19

Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai, skaits gadā

-

150

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5 420 219

5 614 833

6 515 247

6 513 679

6 515 247

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

194 614

900 414

-1 568

1 568

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,6

16,0

-

-

Atlīdzība, euro

1 968 483

2 032 497

2 960 725

2 901 445

2 901 445

Vidējais amata vietu skaits gadā

135

137

137

137

137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 211

1 232

1 796

1 760

1 760

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

7 195

7 445

7 445

7 445

7 445

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

57 994

958 408

900 414

t. sk.:

Citas izmaiņas

57 994

958 408

900 414

Pasākums “Integrēta pieeja resursu pārvaldībai, I posms” (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 30.punkts)

-

880 287

880 287

Finansējuma palielinājums, ņemot vērā ieņēmumu no maksas pakalpojumiem pieauguma prognozi Līgatnes dabas takās 2018.gada izpildes apmērā

-

28 000

28 000

Finansējuma samazinājums projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature “Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.10.2016. rīk. Nr.485 un FM 04.04.2017. rīk. Nr.147)

2 639

-

-2 639

Finansējuma palielinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.09.2014. rīk. Nr.478)

-

2 180

2 180

Finansējuma samazinājums atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

81

-

-81

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz programmu 30.00.00 “Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti”, lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.punkts)

7 333

-

-7 333

Finansējuma pārdale apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana” ietvaros no izdevumiem sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas “Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību” Nr.1143/2014 ieviešanu (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.2.apakšpunkts)

43 145

43 145

-

Finansējuma pārdale apakšprogrammas 24.08.00 “Nacionālo parku darbības nodrošināšana” ietvaros no izdevumiem sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 16.04.2014. Regulas Nr.511/2014 “Par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā” izpildi (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.1.apakšpunkts)

4 796

4 796

-

 

24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai

Apakšprogrammas mērķis:

 • sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā vidē, kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā popularizējot atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu dalītu vākšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. informatīvās kampaņas masu medijos;
 2. atkritumu vākšanas un šķirošanas aktivitātes;
 3. koku stādīšanas aktivitātes;
 4. dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”);
 5. Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi

Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs

-

118

118

118

118

Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtās auditorijas skaits

-

80 000

90 000

100 000

100 000

Kopējais dalībnieku skaits

-

190 000

190 000

190 000

190 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

-

101 183

101 183

101 183

101 183

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

101 183

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

40 000

40 000

-

t. sk.:

Citas izmaiņas

40 000

40 000

-

Finansējuma samazinājums 2019.-2021.gada prioritārajam pasākumam “Aktivitāte "Lielā talka”” (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)

40 000

-

-40 000

Finansējuma palielinājums Lielās talkas nodrošināšanai (MK 20.08.2019. sēdes prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

40 000

40 000