Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 649 873

7 188 673

7 315 127

7 245 418

7 243 850

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

538 800

126 454

-69 709

-1 568

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

1,8

-1,0

-

Atlīdzība, euro

2 347 442

2 585 573

2 627 557

2 653 662

2 594 382

Vidējais amata vietu skaits gadā

188

191

191

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 035

1 121

1 139

1 151

1 125

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 517

15 155

16 131

16 131

16 131

 

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

 • veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt vietējo un citzemjudzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
 2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
 3. veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
 4. veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
 5. veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
 6. nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
 7. veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
 8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā

Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā

13 515

13 515

13 515

13 515

13 515

Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits gadā

24 570

24 570

24 570

21 089

21 089

Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā

16

16

16

16

16

Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā

50 385

50 385

50 385

50 385

50 385

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosū­tīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā

1176/1 589

1500/1 000

1500/1 000

1 000/800

1 000/800

Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā

167

150

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

728 407

776 911

776 911

776 911

776 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48 504

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

-

-

-

 

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
 2. sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
 3. attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
 4. īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
 5. atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām, t.sk., projekta “Latvijas Skolas soma” piedāvājumu.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs

Izstāžu skaits gadā

21

18

18

18

18

Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)

1 938

750

900

900

900

Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības)

4 449

1 200

-

-

-

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīto krājuma priekšmetu skaits

-

-

3 000

3 000

2 500

Uzturētas krājuma vienības (skaits)

199 249

199 034

205 300

207 300

209 100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

778 029

782 336

822 200

800 364

800 364

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4 307

39 864

-21 836

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

5,1

-2,7

-

Atlīdzība, euro

510 301

559 524

595 060

573 224

573 224

Vidējais amata vietu skaits gadā

51

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

818

863

905

871

871

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 467

264

8 686

8 686

8 686

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

160

40 024

39 864

t. sk.:

Citas izmaiņas

160

40 024

39 864

Finansējuma palielinājums, izmantojot 2018.gada pašu ieņēmumu atlikumus

-

29 496

29 496

Finansējuma palielinājums, ņemot vērā aktualizēto prognozi ieņēmumiem no LDM sniegtajiem maksas pakalpojumiem

-

6 200

6 200

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” rezultātu uzturēšanai

-

4 328

4 328

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

160

-

-160

 

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

 1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
 2. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošos pļavu, meža un purvu biotopus un prioritāros tekošu saldūdeņu biotopus, kā arī realizējot projektus;
 3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
 4. starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešanas un izpildes nodrošināšana, izvērtējot paredzēto darbību ietekmi uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, kā arī pārbaudot starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas;
 5. dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību INSPIRE direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
 6. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
 7. sabiedrības izglītošana un informēšana dabas aizsardzības jautājumos, noorganizējot dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumus un seminārus un nodrošinot kompetentu dabas nozares pārstāvību citu organizāciju aktivitātēs;
 8. kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;
 9. sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība, veicot sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes;
 10. Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, uzturot Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietu un nodrošinot dzīvnieku labturības prasības;
 11. līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, izsniedzot nosacījumus, atzinumus un informāciju un nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta 656 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 262 dabas liegumu un 386 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība2

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

1 436

1 620

-

-

-

Pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām 4 nacionālajos parkos, 4 dabas rezervātos, 262 dabas liegumos, 42 dabas parkos, 9 aizsargājamo ainavu apvidos, % gadā no minēto īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaita

-

-

100

100

100

Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

9

8

-

-

-

Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības plānošana, dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķu sabalansēšanai, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā

-

-

20

15

8

Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā

4 376

3200

-

-

-

Izvērtēta paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, izsniedzot atļaujas, saskaņojumus, atzinumus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām

-

-

100

100

100

Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtē­jumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā

37

20

-

-

-

Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

390

380

-

-

-

Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām, % gadā no potenciāli apdraudētiem objektiem

-

-

75

75

75

Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

9

6

-

-

-

Nodrošināta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanas prioritāšu noteikšana un aizsardzības rīcību plānošana, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, skaits gadā

-

-

5

3

2

Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

15 167,8

15 166

-

-

-

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošiepļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā)

-

-

18 007

18 007

18 007

Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)

5,7

5

-

-

-

Labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, apsaimniekoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi, km gadā

-

-

5

5

5

Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai, skaits gadā

-

-

14

14

14

Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu

Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā

2

2

-

-

-

Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē, skaits gadā

-

-

6

2

2

Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudz­veidība”) (apakšpro­grammu skaits)

7

5

-

-

-

Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, sugu grupu skaits gadā

-

-

7

7

7

Ieviesta fona monito­ringa programma (at­bilstoši vides monito­ringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits)

11

11

-

-

-

Iegūti un analizēti dabas dati, informācija par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī, sugu grupu skaits gadā

-

-

16

16

16

Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde

Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīv­nie­ku iegūšanai un atļau­jas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā

434

300

-

-

-

Izvērtēta paredzēto darbību ietekme uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām, izsniedzot atļaujas, sertifikātus un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai, % gadā no pieteiktajām darbībām

-

-

100

100

100

Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā

25

16

-

-

-

Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas, % gadā no potenciāliem riska objektiem

-

-

70

70

70

Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un Eiropas Savienības prasībām

Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā

4

4

-

-

-

Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, tautsaimniecības plānošanai, % gadā no iegūtās informācijas

-

-

100

100

100

Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā

43

20

-

-

-

Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā

9

9

-

-

-

Nodrošināta dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām, % gadā no INSPIRE uzturamās informācijas

-

-

100

100

100

Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā

101 524

60 000

60 000

60 000

60 000

Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

748

738

-

-

-

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā)

-

-

748

748

748

Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” izmantošanas lejupielādes, skaits gadā

6 433

5 000

-

-

-

Nodrošināta mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbība, uzturot aktuālu informāciju par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, izmantošanas lejupielāžu skaits gadā

-

-

5 000

5 000

5 000

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā

1 009

1 200

-

-

-

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs, skaits gadā

-

-

600

600

600

Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā

33 615

30 000

20 000

20 000

20 000

Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējotzemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai Eiropas Savienības nozīmes dabas vērtību saglabāšanu24

Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, īpašumu skaits gadā

21

30

-

-

-

Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, % gadā no pieprasījumiem

-

-

75

75

75

Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā

83

109

-

-

-

Izmaksāta kompensācija par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem, % gadā no pieprasījumiem

-

-

80

80

80

Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība

Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā

44

35

-

-

-

Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, % gadā no pieteikumiem

-

-

95

95

95

Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes,

% gadā no kopējā atzinumu skaita

65

10

10

10

10

Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana

Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits gadā

18

19

19

19

19

Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā

159

130

-

-

-

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, nosakot priekšnoteikumus tautsaimniecības attīstības plānošanai, skaits gadā

-

-

150

150

150

23Apakšprogrammas ietvaros veiktas būtiskas izmaiņas rezultatīvos rādītājos atbilstoši aktuālajai situācijai dabas aizsardzības jomā

24Precizēts darbības rezultāta nosaukums

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

5 143 437

5 629 426

5 614 833

5 606 960

5 605 392

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

485 989

-14 593

-7 873

-1 568

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,4

-0,3

-0,1

-

Atlīdzība, euro

1 837 141

2 026 049

2 032 497

2 080 438

2 021 158

Vidējais amata vietu skaits gadā25

137

137

137

137

137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 115

1 223

1 232

1 261

1 225

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 050

14 891

7 445

7 445

7 445

25Viena amata vieta pārdalīta uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu grāmatvedības centralizāciju, viena amata vieta pārdalīta uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju, divas amata vietas palielinātas, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu, ņemot vērā VVD optimizāciju

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

107 478

92 885

-14 593

t. sk.:

Citas izmaiņas

107 478

92 885

-14 593

Pabeigtā projekta Nr.LIFE10 NAT/LV/000159 “Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” sasniegto rezultātu uzturēšana (13.04.2018 FM rīk. Nr.135)

-

40 511

40 511

Finansējuma samazinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.09.2014. rīk. Nr.478)

2 180

-

-2 180

Finansējuma palielinājums projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature "Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai" sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.10.2016. rīk. Nr.485 un FM 04.04.2017. rīk. Nr.147)

-

1 894

1 894

Finansējuma samazinājums atbilstoši 28.08.2018. MK sēdes prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

877

-

-877

Finansējuma samazinājums darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (22.08.2017. MK sēdes prot. Nr.40, 43.§, 8.punkts)

550

-

-550

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu grāmatvedības centralizāciju (viena amata vieta, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)

30 391

-

-30 391

Finansējuma pārdale uz programmu 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti", lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.punkts)

14 667

-

-14 667

Finansējuma pārdale uz programmu 32.00.00 “Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”, lai nodrošinātu IKT centralizāciju (viena amata vieta, 09.01.2018. FM rīk. Nr. 9)

8 333

-

-8 333

Finansējuma pārdale apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros no izdevumiem sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu 22.10.2014. Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulas "Par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību" Nr.1143/2014 ieviešanu (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.2.apakšpunkts) (divas amata vietas, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu,ņemot vērā VVD optimizāciju)

40 888

40 888

-

Finansējuma pārdale apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros no izdevumiem sociālajiem pabalstiem, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 16.04.2014. Regulas Nr.511/2014 "Par no Nagojas Protokola par piekļuvi ģenētiskajiem resursiem un to ieguvumu taisnīgu un godīgu sadali, kas gūti no šo resursu izmantošanas, izrietošiem atbilstības pasākumiem lietotājiem Savienībā" izpildi (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 23.1.apakšpunkts)

9 592

9 592

-

 

24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai

Apakšprogrammas mērķis:

 • sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā vidē, kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā popularizējot atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu dalītu vākšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. informatīvās kampaņas masu medijos;
 2. atkritumu vākšanas un šķirošanas aktivitātes;
 3. koku stādīšanas aktivitātes;
 4. dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”);
 5. Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi

Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs

-

-

118

118

118

Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtās auditorijas skaits

-

-

80 000

90 000

100 000

Kopējais dalībnieku skaits

-

-

190 000

190 000

190 000

Lielajā talkā iesaistītās pašvaldības, skaits gadā

115

118

-

-

-

Lielajā talkā iesaistītās skolas, skaits gadā

774

900

-

-

-

Lielajā talkā iesaistītās sabiedriskās organizācijas un iestādes, skaits gadā

435

500

-

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

-

-

101 183

61 183

61 183

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

101 183

-40 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-39,5

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

101 183

101 183

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

40 000

40 000

Aktivitāte "Lielā talka" (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes prot. Nr.6 1.§ 3.punkts)

-

40 000

40 000

Citas izmaiņas

-

61 183

61 183

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

 

 

 

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti”, lai nodrošinātu finansējuma aktivitātei “Lielā Talka” plānošanu atsevišķā budžeta apakšprogrammā (08.02.2019. MK ārkārtas sēdes protokola Nr.6 1§ 22.punkts)

-

61 183

61 183