Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 049 615

6 280 934

7 188 673

7 192 005

7 191 546

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

231 319

907 739

3 332

-459

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

3,8

14,5

 -

-

Atlīdzība, euro

2 338 947

2 298 598

2 585 573

2 584 863

2 584 863

Vidējais amata vietu skaits gadā

178

191

191

191

191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 089

1 003

1 121

1 121

1 121

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

13 206

264

15 155

15 155

15 155

 

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

 • papildināt un uzturēt Latvijas izcelsmes savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
 2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti dabiskajās atradnēs;
 3. attīstīt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekciju veidošanu un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā;
 4. papildināt un uzturēt Latvijas vietējās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas, tai skaitā skujkoku vietējās izcelsmes mutanto formu genofonda dublējošās kolekcijas;
 5. organizēt ekspedīcijas kolekciju papildināšanai ar citu reģionu savvaļas izcelsmes augu materiālu;
 6. nodrošināt piemērotus agrotehniskos apstākļus augu genofonda kolekciju uzturē­šanai, turpinot novecojušās un avārijas stāvoklī esošās infrastruktūras atjaunošanas pasākumus;
 7. intensificēt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un  zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” darbību šīs saglabāšanas nodrošināšanā;
 8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - “Nacionālais botāniskais dārzs” dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā

Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā (NBD)

13 515

13 515

13 515

13 515

13 515

Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits gadā

24 570

24 570

24 570

24 570

21 089

Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā

16

16

16

16

16

Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā

50 385

50 385

50 385

50 385

50 385

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosū­tīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā

1 343/

1 740

1 500/

1 000

1 500/

1 000

1 500/

1 000

1 300/

1 000

Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā (NBD)

41

150

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

731 964

728 407

     776 911

     776 911

     776 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 557

       48 504

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,5

             6,7

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

48 504

48 504

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

48 504

48 504

Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā, kas paredz finansējumu funkcionējošas etnogrāfiskās lauku sētas un etnogrāfiskās ekspozīcijas izveidei”

-

48 504

48 504

 

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ar daudzveidīgām muzeja iespējām īstenots vides izglītības darbs (organizētas izstādes, pilnveidotas ekspozīcijas, īstenotas muzejpedagoģiskās programmas, izglītojoši pasākumi, ekskursijas, lekcijas, konkursi u.c.);
 2. nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu sniegšana apmeklētājiem, uzturēta sabiedrības interese par muzeja piedāvājumu;
 3. nodrošināta zinātniski pilnvērtīgu dabas priekšmetu kolekciju attīstīšana un saglabāšana (veikta krājuma zinātniskā apstrāde, kolekciju papildināšana, krājuma esības pārbaude, novērtēšana un ievadīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu);
 4. īstenotas Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbība;
 5. atbilstoši skolu mācību standartiem, pilnveidots un aktualizēts muzeja izglītojošais piedāvājums skolām;
 6. nodrošināta kvalitatīva, daudzveidīga informācijas pieejamība sabiedrībai;
 7. budžeta iespēju robežās, uzlabota infrastruktūra, palielināta muzeja apmeklējuma kvalitāte, uzlaboti krājuma saglabāšanas apstākļi un drošība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs

Izstāžu skaits gadā

21

18

18

18

18

Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)

-

750

750

750

750

Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības)

-

1 200

1 200

1 200

1 200

Uzturētas krājuma vienības (skaits) (LDM)

-

197 674

199 034

199 134

199 234

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

754 823

773 910

782 336

786 504

786 504

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

19 087

8 426

4 168

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

2,5

1,1

0,5

-

Atlīdzība, euro

497 142

510 681

559 524

559 364

559 364

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54 54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

754

788

863

863

863

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

 8 318

264

264

264

264

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

696

9 122

8 426

t. sk.:

Citas izmaiņas

696

3 711

3 015

Finansējuma palielinājums 2017.-2019.gada  prioritārā pasākuma “Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana” ietvaros projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” rezultātu uzturēšanai

-

3 711

3 711

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

2 896

2 896

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

2 515

2 515

Finansējuma samazinājums, izmantojot 2017.gadā atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu

696

-

-696

 

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

 1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, izvērtējot paredzētās darbības un to ietekmi uz vidi un Natura 2000 teritorijām;
 2. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu, tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu, aizsardzība un labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, kā arī pļavu, meža, purvu un tekošu saldūdeņu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu;
 3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz monitoringa datiem, kas iegūti, ieviešot Natura 2000 vietu monitoringa programmu un fona monitoringa programmu (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”);
 4. starptautiskās tirdzniecības ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām kontrole, izsniedzot atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, kā arī veicot pārbaudes tirdzniecības vietās un savvaļas dzīvnieku turēšanas vietās atbilstoši starptautiskajam līgumam “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulai (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulai (EK) Nr. 865/2006;
 5. dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” uzturēšana, kas ir valsts informācijas sistēma un ietver īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistra informāciju, atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām;
 6. līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, sniedzot nosacījumus šo dokumentu izstrādei un atzinumus par tiem;
 7. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”;
 8. sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos, tajā skaitā izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem sasaistīte ar izglītības programmu;
 9. kompensāciju par normatīvajos aktos noteiktajiem saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem dabas aizsardzības interešu rezultātā neiegūto saimniecisko labumu, kā arī zaudējumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem un lietotājiem dabas aizsardzības interešu rezultātā nodarītos zaudējumus augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai un biškopībai;
 10.  sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība;
 11.  Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, kas ietver Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietas uzturēšanu un dzīvnieku labturības prasību nodrošināšanu, kā arī dzīvnieku apskatei izveidoto dabas taku ar dabas un izglītības infrastruktūras objektiem uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017.gada plāns

2018.gada plāns

2019.gada prognoze

2020.gada prognoze

Nodrošināta 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

1 819

1 620

1 620

1 620

1 620

Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

28

8

8

8

8

Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā

-

3 200

3 200

3 200

3 200

Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtē­jumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā

39

20

20

20

20

Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

-

380

380

380

380

Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

6

6

6

6

6

Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) (DAP)

-

15 166

15 166

15 166

15 166

Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)

-

5

5

5

5

Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu

Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā

2

2

2

2

2

Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudz­veidība”) (apakšpro­grammu skaits)

7

5

5

5

5

Ieviesta fona monito­ringa programma (at­bilstoši vides monito­ringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits)

11

11

11

11

11

Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde

Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīv­nie­ku iegūšanai un atļau­jas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā

512

300

300

300

300

Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā

-

16

16

16

16

Nodrošināta informācijas pieejamība valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām

Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā

4

4

4

4

4

Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā

-

20

20

20

20

Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā

-

9

9

9

9

Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā

-

60 000

60 000

60 000

60 000

Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā (DAP))

-

738

738

738

738

Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” izmantošanas lejupielādes, skaits gadā

-

5 000

5 000

5 000

5 000

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā (DAP)

-

1 200

1 200

1 200

1 200

Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā

-

30 000

30 000

30 000

30 000

Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana

Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos,  īpašumu skaits gadā

-

30

30

30

30

Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā

-

109

109

109

109

Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība

Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā

-

35

35

35

35

Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes,

% gadā no kopējā atzinumu skaita

-

10

10

10

10

Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana

Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits

-

18

19

19

19

Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā

-

130

130

130

130

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 562 828

4 778 617

5 629 426

5 628 590

5 628 131

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

215 789

850 809

-836

-459

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

4,7

17,8

-

-

Atlīdzība, euro

1 841 805

1 787 917

2 026 049

2 025 499

2 025 499

Vidējais amata vietu skaits gadā

124

137

137

137

137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 234

1 088

1 223

1 223

1 223

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 888

-

14 891

14 891

14 891

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

128 688

979 497

850 809

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

180 000

180 000

Vides uzraudzības stiprināšana (t.sk. algām inspektoriem) (atbilstoši MK 08.09.2017. sēdes prot. Nr.44 1.§ 15.punktam un MK 12.09.2017. sēdes prot. Nr.45, 53.§, 8.punktam)

-

180 000

180 000

Citas izmaiņas

128 688

799 497

670 809

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu projekta Nr. 3DP/3.5.1.3.0/10/IPIA/VIDM/001 "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. I kārta" sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas (FM 05.09.2017. rīk. Nr.371)

-

343 812

343 812

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu projekta Nr. 3DP/3.5.1.3.0/14/IPIA/VARAM/002 "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta" sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas (FM 05.09.2017. rīk. Nr.371)

-

177 477

177 477

Finansējuma samazinājums, izmantojot  2017.gadā atlikumus no pašu ieņēmumiem

100 688

-

-100 688

Finansējuma palielinājums, lai nodrošinātu projekta Nr. 3DP/3.5.1.3.0/12/IPIA/VARAM/001 "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta" sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas (FM 05.09.2017. rīk. Nr.371)

-

98 383

98 383

Finansējuma palielinājums nekustamā īpašuma nodokļa izdevumiem Jūrmalā (2018.-2020.gadam) (MK 23.03.2017. sēdes prot. Nr.15 2.§ 1. punkts)

-

73 988

73 988

Finansējuma palielinājums projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature "Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai " sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.10.2016. rīk. Nr.485 un FM 04.04.2017. rīk. Nr.147)

-

61 680

61 680

Finansējuma palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole”

-

25 320

25 320

Finansējuma samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai”

25 000

-

-25 000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

8 657

8 657

Finansējuma palielinājums kapitāliem izdevumiem sakarā ar DAP pašu ieņēmumu pieaugumu no ieņēmumiem par biļešu realizāciju

-

8 000

8 000

Finansējuma samazinājums DAP personāla apmācību izdevumiem saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītiem priekšlikumiem

3 000

-

-3 000

Finansējuma palielinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem (FM 04.09.2014. rīk. Nr.478)

-

2 180

2 180