Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    9 670 537

    9 188 995

    9 689 328

    9 694 148

    9 696 328

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

- 481 542

       500 333

4 820

2 180

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-5,0

               5,4

-

-

Atlīdzība, euro

    3 973 467

    3 922 006

    4 035 303

    4 035 303

    4 035 303

Vidējais amata vietu skaits gadā

              188

              191

              191

              191

              191

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

           1 694

           1 677

           1 727

           1 722

           1 722

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

       150 761

         77 414

         77 414

         87 414

         87 414

24.05.00 Zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” valsts funkciju nodrošinājums

Apakšprogrammas mērķis:

veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
 2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
 3. veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
 4. veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
 5. veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
 6. nodrošināt Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
 7. veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
 8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā

Ex situ uzturēti taksoni (skaits)

13 515

13 515

13 515

13 515

13 515

Ex situ uzturētas genofonda vienības1 (skaits)

21 089

21 089

21 089

21 089

-

Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits)

16

16

16

16

16

Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits)

50 385

50 385

50 385

50 385

51 000

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits)2

1 335

1 000

1 000

1 000

1 000

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros saņemti augu materiāla paraugi (skaits)2, 3

1 057

800

800

800

-

Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits)

148

150

150

150

170

Piezīmes.

1 Rezultatīvais rādītais tiek izslēgts, sākot ar 2024. gadu, jo: 1) genofonda vienību skaits ir grūti nosakāms, jo definīcija, kas ir genofonda vienība, ne vienmēr ir viennozīmīga, it īpaši, ja augi tiek pavairoti ģeneratīvi (ar sēklām); 2) genofonda vienību skaits ir grūti izmērāms, jo svārstās dabas apstākļu ietekmē.

2 Iepriekšējais rādītājs sadalīts 2 rādītājos, precizējot nosaukumu, bet nemainot būtību (izpildes un plāna vērtības norādītas no tā).

3 Rezultatīvais rādītais tiks izslēgts, sākot ar 2024. gadu,  jo nav atkarīgs no NBD darbības.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 334 650

1 334 650

1 418 900

1 418 900

1 418 900

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

84 250

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

6,3

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

84 250

84 250

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

84 250

84 250

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

84 250

84 250

24.06.00 Latvijas Dabas muzeja darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

 1. ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
 2. sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
 3. attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
 4. īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
 5. atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs

Izstādes (skaits)

13

16

16

16

16

Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits)

2 914

1 100

1 100

1 100

1 100

Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits)

14 491

 

4 000

4 000

4 000

4 000

Uzturētas krājuma vienības (skaits)

215 579

216 000

217 500

219 000

220 000

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 258 124

1 247 701

1 269 975

1 276 975

1 276 975

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-10 423

22 274

7 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

- 0,8

1,8

0,6

-

Atlīdzība, euro

    1 012 743

    1 020 561

    1 049 835

  1 049 835

    1 049 835

Vidējais amata vietu skaits gadā

53

 54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 483

1 485

1 531

1 515

1 515

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

69 449

58 000

58 000

68 000

68 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

7 000

29 274

22 274

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

29 274

29 274

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

29 274

29 274

Citas izmaiņas

7 000

-

-7 000

Samazināti izdevumi  2022. gadā sakarā ar ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu  samazinājumu

7 000

-

-7 000

24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

 1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
 2. īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot VARAM valdījumā esošos biotopus, kā arī realizējot projektus;
 3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
 4. dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību ES telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
 5. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
 6. kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem;

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%)

91,3

100

100

100

100

Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits)

23

15

15

15

15

Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%)

100

100

100

100

100

Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu

Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%)

62,0

75

75

75

75

Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits)

5

2

3

3

5

Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha)

18 561,7

18 007

18 007

18 007

18 857

Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km)

5,2

5

5

5

5

Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits)

14

14

14

10

10

Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu

Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits)

2

2

2

2

2

Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits)

11

7

7

7

7

Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits)

17

16

16

16

16

Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde

Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%)

100

100

100

100

100

Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%)

70

70

70

70

70

Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām

Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%)

100

100

100

100

100

Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%)

100

100

100

100

100

Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits)

219 786

100 000

150 000

150 000

150 000

Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms”

Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)

748

748

748

748

748

Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)

20 427

5 000

8 000

5 000

5 000

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits)

359

600

600

600

600

Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits)

12 004

20 000

20 000

20 000

20 000

Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu

Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%)

50,0

75

100

100

100

Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%)

54,1

80

100

100

100

Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība

Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%)

75

95

100

100

100

Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%)

10,9

20

20

20

20

Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana

 Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits)1

20

19

20

20

20

Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits)

174

150

150

170

170

Piezīmes.

1 Precizētā rādītāja nosaukuma redakcija, nemainot tā būtību.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

    6 978 080

    6 505 461

  6 899 270

  6 897 090

    6 899 270

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

-472 619

393 809

-2 180

2 180

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

- 6,8

6,1

-

-

Atlīdzība, euro

    2 960 724

    2 901 445

  2 985 468

  2 985 468

    2 985 468

Vidējais amata vietu skaits gadā

              135

             137

           137

           137

              137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

           1 777

           1 753

        1 804

        1 804

           1 804

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

         81 312

         19 414

      19 414

      19 414

         19 414

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

612

394 421

393 809

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

84 023

84 023

Palielināti izdevumi  PP “Integrētā pieeja resursu pārvaldībai III posms”(MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

84 023

84 023

Citas izmaiņas

612

310 398

309 786

Atjaunotie izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

8 218

8 218

Palielināti izdevumi projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)”uzturēšanai, kas veicami reizi divos gados

-

2 180

2 180

Samazināti izdevumi projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24, People with nature “Dabas izglītības sekmēšana-efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” sasniegto rezultātu uzturēšanai

612

 -

-612

Palielināti izdevumi pasākumam “Kompensāciju par īpaši aizsargājamo  sugu un migrējošo sugu dzīvnieku  nodarītiem zaudējumiem un par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksas nodrošināšana” (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 25.punkts)

300 000

300 000

24.09.00 Atbalsts biedrībai “Pēdas LV” Lielās talkas nodrošināšanai

Apakšprogrammas mērķis:

sakopt Latvijas vidi, izglītot sabiedrību par nepieciešamību dzīvot tīrā vidē, kā arī veicināt sabiedrības domāšanas un paradumu maiņu aprites ekonomikas kontekstā popularizējot atkritumu rašanās samazināšanu un atkritumu dalītu vākšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. informatīvās kampaņas masu medijos;
 2. atkritumu vākšanas un šķirošanas aktivitātes;
 3. koku stādīšanas aktivitātes;
 4. dalība starptautiskā talkā (“Pasaules sakopšanas diena”);
 5. Latvijas kā zaļas, sakoptas valsts tēla veidošana un popularizēšana vietējā un starptautiskā sabiedrībā.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Sabiedrības vides apziņas veicināšana un izglītošana, iesaistot sabiedrību apkārtējas vides sakopšanas talkās, sekmējot izpratni par apkārtējās vides problēmām, rosinot rīkoties ilgtspējīgi un videi draudzīgi

Iesaistītas pašvaldības projekta “Lielā talka” aktivitātēs (skaits)1

118

42

43

43

43

Informatīvi izglītojošajā kampaņā sasniegtā auditorija (skaits)

1 500 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Dalībnieki (skaits)

50 000

120 000

120 000

120 000

120 000

Piezīmes.

1 Izmaiņas rādītāja vērtībā no 2022. gada saistītas ar Latvijas pašvaldību skaita izmaiņām līdz ar Satversmes tiesas lēmumu par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam (28.05.2021.)

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

99 683

101 183

101 183

 101 183

101 183

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

1 500

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

1,5

-

-

-