Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

18 103 611

16 059 077

16 052 643

16 263 390

16 255 058

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2044 534

-6 434

210 747

-8 332

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,3

-

1,3

-0,1

Atlīdzība, euro

11 687 422

11687 422

11687 422

11885 284

11885 284

Vidējais amata vietu skaits gadā1

634

685

648

648

648

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 404

1 281

1 351

1 376

1 376

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1006 863

1161 595

1181 933

1181 933

1181 933

Piezīmes.

1VMD sākot ar 2020.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 37.

 

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža valsts reģistra uzturēšana;
  2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
  3. meža ugunsapsardzība;
  4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
  5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Meža ugunsapsardzība

Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā

2743,3

582

582

582

582

Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)

972

706

706

706

706

Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība

Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha

3482

3400

3 400

3 400

3 400

Apsekoto skaits, tūkst. gab. gada laikā

112

112

112

112

112

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

17 592 631

15 025 529

15 019 095

15 229 842

15 221 510

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2 567 102

-6 434

210 747

-8 332

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-14,6

-

1,4

-0,1

Atlīdzība, euro

11 687 422

11 687 422

11 687 422

11 885 284

11 885 284

Vidējais amata vietu skaits gadā1

634

685

648

648

648

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 404

1 281

1 351

1 376

1 376

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

1006 863

1161 595

1181 933

1181 933

1181 933

Piezīmes.

1VMD sākot ar 2020.gadu un turpmāk plānotais amata vietu skaits samazināts par 37.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 849

9 415

-6 434

t. sk.:

Citas izmaiņas

15 849

9 415

-6 434

Palielināti uzturēšanas izdevumi kapitālajiem ieguldījumiem par 28 jauniem uguns novērošanas torņiem

-

9 415

9 415

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. sēdes prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam.

85

-

-85

Samazināti izdevumi 2019.gadā piešķirtajam Iekšlietu ministrijas transfertam materiālajām rezervēm

307

-

-307

2020.gadam plānoti mazāki uzturēšanas izdevumi VMD iegādātā autotransporta uzturēšanai

4 553

-

-4 553

Samazināti izdevumi par maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu uz 01.01.2019.

10 904

-

-10 904

 

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža nozares attīstības veicināšana;
  2. medību saimniecības attīstības veicināšana;
  3. meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

Apakšprogrammas izpildītāji: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Medību saimniecības attīstības veicināšana1

Medību saimniecības attīstības fonda finan­sēto projektu skaits

13

13

13

13

13

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita

10/3

10/3

-

-

-

Meža nozares attīstības veicināšana1

Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits

7

7

8

8

8

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīstības fonda finansēto projektu skaita

5/2

5/2

-

-

-

Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu

Apsekoto parauglaukumu skaits (gab.)

×

4 374

4 374

4 374

4 374

Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.)

×

3 078

3 078

3 078

3 078

Piezīmes.

1Turpmāk ar 2020.gada optimizēts darbības rezultatīvo rādītāju skaits.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

510 980

1 033 548

1 033 548

1 033 548

1 033 548

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

522 568

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

102,3

-

-

-