Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

16 086 337

18 086 060

16 059 077

16 043 228

16 056 113

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 999 723

-2 026 983

-15 849

12 885

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,4

-11,2

-0,1

0,1

Atlīdzība, euro

11 511 830

11 687 422

11 687 422

11 687 422

11 687 422

Vidējais amata vietu skaits

648

685

685

685

685

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 384

1 281

1 281

1 281

1 281

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

753 457

1 161 595

1 161 595

1 161 595

1 161 595

 

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža valsts reģistra uzturēšana;
  2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
  3. meža ugunsapsardzība;
  4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
  5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Meža ugunsapsardzība

Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā

172,9

582

582

582

582

Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)

423

706

706

706

706

Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība

Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha

3 469

3 400

3 400

3 400

3 400

Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab. gada laikā

112

112

112

112

112

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

15 575 274

17 574 255

15 025 529

15 009 680

15 022 565

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 998 981

-2 548 726

-15 849

12 885

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,8

-14,5

-0,1

0,1

Atlīdzība, euro

11 511 830

11 687 422

11 687 422

11 687 422

11 687 422

Vidējais amata vietu skaits gadā

648

685

685

685

685

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 384

1 281

1 281

1 281

1 281

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

753 457

1 161 595

1 161 595

1 161 595

1 161 595

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 509 937

11 211

- 2 548 726

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 559 937

11 211

-2 548 726

Samazināti izdevumi prioritārā pasākuma “VMD ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei” ietvaros atbilstoši 12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p.

2 500 000

-

-2 500 000

Samazināti uzturēšanas izdevumi VMD iegādāto autotransporta līdzekļu izdevumu uzturēšanai

8 332

-

-8 332

Samazināti izdevumi atbilstoši MK 28.08.2018. Prot.Nr.40, 21§, 3.1. apakšpunktam.

1 605

-

-1 605

Palielināti VMD izdevumi, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 01.01.2019., kas veidojies sakarā ar maksājumiem par piekļuves tiesībām Medību valsts reģistriem medību tiesību lietotājam par katru medību iecirkni, izdevumi paredzēti degvielas iegādei.

-

10 904

10 904

Palielināti izdevumi materiālajām rezervēm – transferts no Iekšlietu ministrijas.

-

307

307

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

 

 

 

līdzekļu pārdale atbilstoši MK 08.02.2019. prot.Nr.6, 1§, 15.punktam resora ietvaros uz ZM valsts budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” centrālā aparāta kapacitātes stiprināšanai.

50 000

-

-50 000

 

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža nozares attīstības veicināšana;
  2. medību saimniecības attīstības veicināšana;
  3. meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Medību saimniecības attīstības veicināšana

Medību saimniecības attīstības fonda finan­sēto projektu skaits

14

13

13

13

13

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita

11/3

10/3

10/3

10/3

10/3

Meža nozares attīstības veicināšana

Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits

7

7

7

7

7

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīs­tības fonda finansēto projektu skaita

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu

Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)

125

125

-

-

-

Parauglaukumu platī­ba hektāros, kuros veikti koksnes resur­sus raksturojošie mērījumi

72,3

72,3

-

-

-

Apsekoto parauglaukumu skaits (gab.)

×

×

4 374

4 374

4 374

Parauglaukumu skaits, kuros veikti mērījumi (gab.)

×

×

3 078

3 078

3 078

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

511 063

511 805

1 033 548

1 033 548

1 033 548

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

742

521 743

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

101,9

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

521 743

521 743

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

521 743

521 743

Nacionālais meža monitorings, atbilstoši MK 18.12.2018. sēdes prot. Nr.60 88.§ 11.punktam

-

521 743

521 743