Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 604 760

16 114 863

18 086 060

15 577 728

15 573 175

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 510 103

1 971 197

-2 508 332

-4 553

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27,8

12,2

-13,9

-

Atlīdzība, euro

8 636 068

11 511 830

11 687 422

11 687 422

11 687 422

Vidējais amata vietu skaits gadā

631

665

685

685

685

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 053

1 312

1 281

1 281

1 281

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

665 066

1 041 462

1 161 595

1 161 595

1 161 595

 

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža valsts reģistra uzturēšana;
  2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
  3. meža ugunsapsardzība;
  4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
  5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Meža ugunsapsardzība

Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā

312

582

582

582

582

Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)

641

706

706

706

706

Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība

Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha

3 454

3 380

3 400

3 400

3 400

Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā

112

112

112

112

112

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

12 111 477

15 603 058

17 574 255

15 065 923

15 061 370

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 491 581

1 971 197

-2 508 332

-4 553

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

28,8

12,6

-14,3

-

Atlīdzība, euro

8 636 068

11 511 830

11 687 422

11 687 422

11 687 422

Vidējais amata vietu skaits gadā1

631

665

685

685

685

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 053

1 312

1 281

1 281

1 281

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

665 066

1 041 462

1 161 595

1 161 595

1 161 595

1 VMD 20 amata no 2018. gada un turpmāk pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammu 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

807 653

2 778 850

1 971 197

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

2 500 000

2 500 000

VMD ugunsapsardzības specializētā autotransporta iegādei (12.09.2017. MK sēdes prot. Nr.44, 53.§, 9.p.)

 

2 500 000

2 500 000

Citas izmaiņas

807 653

278 850

 -528 803

Izdevumi VMD 2013. gadā un 2014. gadā iegādāto autotransporta līdzekļu uzturēšanai

-

12 885

12 885

Palielināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”

-

90 373

90 373

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri

-

130 071

130 071

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

45 521

45 521

Izdevumu samazinājums 2016.gada budžetā neatliekamajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei VMD, atbilstoši MK 27.08.2015.protokola Nr.42 3§ 6.1.punktam

807 653

-

-807 653

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

 

 

 

JPI pasākuma “Kokmateriālu un koka izstrādājumu nodrošināšana Eiropas Savienības tirgū izdevumu samazinājums precēm un pakalpojumiem un finansējuma palielinājums JPI pasākuma “Meža ugunsdrošības uzraudzības un ugunsdzēsības funkcijas nodrošināšana” kapitālajiem izdevumiem (specializēto transportlīdzekļu iegādei) (28.08.2017. MK sēdes prot. Nr.41, 1.§, 5.p.)

49 722

49 722

0

 

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža nozares attīstības veicināšana;
  2. medību saimniecības attīstības veicināšana;
  3. statistiskās informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu iegūšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Medību saimniecības attīstības veicināšana

Medību saimniecības attīstības fonda finan­sēto projektu skaits

13

12

13

13

13

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita

10/3

9/3

10/3

10/3

10/3

Meža nozares attīstības veicināšana

Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits

7

7

7

7

7

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīs­tības fonda finansēto projektu skaita

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu

Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)

125

125

125

125

125

Parauglaukumu platī­ba hektāros, kuros veikti koksnes resur­sus raksturojošie mērījumi

72,3

72,3

72,3

72,3

72,3

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

493 283

511 805

511 805

511 805

511 805

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 522

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

-

-

-