Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

16 043 456

16 227 925

25 171 851

17 063 761

17 077 446

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

184 469

8 943 926

-8 108 090

13 685

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,1

55,1

-32,2

0,1

Atlīdzība, euro

11 687 422

11 885 284

12 743 987

12 743 987

12 743 987

Vidējais amata vietu skaits gadā

629

646

646

646

646

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 437

1 360

1 474

1 474

1 474

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

841 151

1 344 780

1 317 450

1 317 450

1 317 450

24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža valsts reģistra uzturēšana;
  2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
  3. meža ugunsapsardzība;
  4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
  5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Meža ugunsapsardzība

Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha)

309,3

582

582

582

582

Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)

581

706

706

706

706

Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība

Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha)

3 486

3 400

3 400

3 400

3 400

Apsekoti objekti (skaits tūkst.)

112

112

112

112

112

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

15 016 658

15 194 377

24 138 303

16 030 213

16 043 898

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

177 719

8 943 926

-8 108 090

13 685

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,2

58,9

-33,6

0,1

Atlīdzība, euro

11 687 422

11 885 284

12 743 987

12 743 987

12 743 987

Vidējais amata vietu skaits gadā

629

646

646

646

646

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 437

1 360

1 474

1 474

1 474

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

841 151

1 344 780

1 317 450

1 317 450

1 317 450

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

23 473

8 967 399

8 943 926

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8 962 640

8 962 640

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

8 103 937

8 103 937

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

858 703

858 703

Citas izmaiņas

23 473

4 759

-18 714

Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

4 759

4 759

Samazināti uzturēšanas izdevumi Valsts meža dienesta iegādātā autotransporta uzturēšanai

8 332

-

-8 332

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

15 141

-

-15 141

Samazināti izdevumi saistībā ar finansējuma pārdali uz budžeta apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā", lai nodrošinātu koplietošanas IKT resursu un informācijas sistēmu uzturēšanu

15 141

-

-15 141

24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē

Apakšprogrammas mērķis:

atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

1)   meža nozares attīstības veicināšana;

2)   medību saimniecības attīstības veicināšana;

3) meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Medību saimniecības attīstības veicināšana

Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits)

11,5

13

13

13

13

Meža nozares attīstības veicināšana

Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits)

11

9

9

9

9

Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu

Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits)

4 356

4 374

4 374

4 374

4 374

Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits)

3 121

3 078

3 078

3 078

3 078

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 026 798

1 033 548

1 033 548

1 033 548

1 033 548

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6 750

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

-

-

-