Programmas mērķis:

 • nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2020.-2022.gadam izpildi kompetences ietvaros;
 2. sistemātiski modernizēt nacionālo kontu aprēķinu procesu pa atsevišķiem moduļiem;
 3. nodrošināt statistikas vienības „uzņēmums” ieviešanu uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā saskaņā ar izstrādāto pasākumu plānu;
 4. pilnveidot sadarbību ar respondentiem principa „Konsultē vispirms” ietvaros, nodrošināt plašāku administratīvo datu lietošanu oficiālās statistikas nodrošināšanā un respondentu sloga mazināšanā;
 5. nodrošināt ģeotelpiskās statistikas lejupielādes pakalpju atbilstību INSPIRE direktīvas trešā pielikuma 1. un 10.tēmas prasībām;
 6. ieviest pasākumus publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanai, nodrošinot un uzturot atgriezenisko saiti ar uzņēmējiem, nacionālo kontu sistēmas rādītāju galvenajiem lietotājiem un citiem oficiālās statistikas lietotājiem;
 7. izveidot interaktīvus risinājumus, kuru mērķis ir uzlabot tematiskas statistikas pieejamību un uztveramību;
 8. veikt uzlabojumus izglītojošās statistikas publicēšanā - pilnveidot tīmekļvietnes Skolēnu stūrītis regulārā sadarbībā ar pedagogiem;
 9. publicēt pamatstatistiku (iedzīvotāju skaits, vecuma struktūra) par blīvi apdzīvotām teritorijām;
 10. turpināt ārējās tirdzniecības statistikas sistēmas modernizēšanas procesu, rezultātā izveidojot Vienoto importa eksporta statistikas informatīvo sistēmu VIESIS;
 11. ieviest infrastruktūras vajadzībām paredzētās iekārtas, kas nodrošina CSP darbības nepārtrauktību, lai ievērotu informācijas aizsardzības prasības nacionālā un ESS griezumā;
 12. sistēmiski attīstīt un stiprināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas koordināciju.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība

Organizētas sanāksmes ar respondentiem (uzņēmēju asociācijām) jaunas datu ieguves/ aprēķinu metodoloģijas ieviešanai un/vai esošās metodoloģijas pilnveidošanai (sanāksmju skaits)

-

3

1

1

1

Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

93

90

90

90

90

Izvērtētas un noteiktas uz administratīvo datu avotiem attiecināmās kvalitātes prasības, kurus CSP izmanto oficiālās statistikas ražošanā (ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie sadarbības līgumi, skaits ik gadu)

4

4

2

1

1

Statistikas un datu pieejamības nodrošināšana datu lietotājiem

Īstenotas aktivitātes datu lietotāju izglītošanā un statistikas popularizēšanā (konferenču, prezentāciju skaits)

7

4

4

4

4

CSP datu izplatīšanā izmantotas interaktīvas datu vizualizācijas (skaits)

4

4

10

10

10

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1556

1515

1525

1525

1525

Nodrošināti inovatīvi statistikas produkti, specifiskam mērķim veidoti inovatīvi statistikas publicēšanas risinājumi, ģeotelpiskā statistika (skaits)

1

1

1

1

1

Ieviesti pasākumi publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanai

-

8

4

4

4

Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā teritoriālā lauksaimniecības statistika (publicēto statistikas rādītāju skaits)

6

6

x

x

x

Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā statistika (publicēto statistikas rādītāju skaits)

-

-

3

3

3

Pilnveidots tīmekļvietnes Skolēnu stūrītis (aktivitāšu skaits)

-

-

4

4

4

CSP statistisko datu vākšanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu attīstība

Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā (pieejamo elektronisko veidlapu īpatsvars EDV sistēmā %)1

93

93

93

94

94

Datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits)

20

22

x

x

x

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

-

-

63

63

63

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Novērtēta un pakāpeniski paaugstināta Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku (ONAs), atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (atbilstības pieaugums katru gadu, %)

6,5

5

x

x

x

Sasniegta un noturēta sasniegtajā līmenī ONAs, atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (atbilstības līmenis %)

-

-

90

90

90

Īstenota oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas vadošās iestādes funkcija un organizētas darba sanāksmes Latvijas statistikas iestādēm par aktuāliem darbības jautājumiem (sanāksmju skaits)

-

3

3

3

3

Noorganizētas Statistikas padomes sanāksmes un iesniegti izskatīšanai tajās ar oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas koordināciju saistīti jautājumi (sanāksmju skaits)

-

4

4

4

4

Piezīmes.

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2019.gadam ”Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana (e-Pārskats sistēmā iesniegto pārskatu īpatsvars, %)”

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10083401

10182575

10119071

10129035

9986748

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

99174

-63504

9964

-142287

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

-0,6

0,1

-1,4

Atlīdzība, euro

8025849

8248063

8233217

8255021

8205736

Vidējais amata vietu skaits gadā

529

518

4951

495

495

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1266

1320

1381

1385

1377

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

412108

43000

28000

28000

28000

Piezīmes.

1 21 amata vieta pārcelta uz valsts budžeta apakšprogrammu 29.06.00 “Enerģētikas jautājumu administrēšana”; 2 amata vietas pārceltas uz valsts budžeta programmu 20.00.00 “Būvniecība”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

509477

445973

-63504

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

256 258

445973

189 715

Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai

256 258

445973

189715

Vienreizēji pasākumi

50215

-

-50 215

Pārdalītais finansējums no Pārresoru koordinācijas centra konkurētspējas monitoringa un investīciju plānošanas atbalsta rīka (arī teritoriālo vienību līmenī) izveides pabeigšanai

50215

-

-50215

Citas izmaiņas

203004

-

-203 004

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem saistībā ar darbu pasūtījumiem par aptaujas veikšanu un datu apkopošanu

149418

-

-149418

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri

53586

-

-53586