Programmas mērķis:

nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2021.-2023. gadam izpildi kompetences ietvaros;
  2. modernizēt statistikas datu nodrošināšanu, tajā skaitā indeksu attīstību un klasifikāciju satura pārvaldības sistēmas izveidi, veicinot jaunu datu ieguvi un analīzes procesa efektivitāti datu lietotājiem, un samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem;
  3. uzlabot iespējas respondentiem aizpildīt aptaujas anketas internetā no mobilā tālruņa;
  4. sistemātiski modernizēt nacionālo kontu aprēķinu procesu pa atsevišķiem moduļiem;
  5. īstenot informatīvus pasākumus par pētniecības un attīstības un inovāciju;
  6. atbilstoši Eiropas uzņēmējdarbības statistikas (EUS) noteiktajām detalizācijas un griezumu prasībām aprēķināt ražotāju cenu kopindeksus;
  7. veikt augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringu;
  8. izstrādāt algoritmu jaunā mājsaimniecības struktūras rādītāju sagatavošanai EU‑SILC un darbaspēka apsekojumā, neuzliekot papildus slodzi respondentiem, bet izmantojot administratīvos datus;
  9. nodrošināt ģeotelpiskās statistikas lejupielādes pakalpju atbilstību INSPIRE direktīvas trešā pielikuma 1. un 10.tēmas prasībām Oficiālās statistikas portālā.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība

Sanāksmes ar respondentiem jaunas datu ieguves/aprēķinu metodoloģijas ieviešanai un esošās metodoloģijas pilnveidošanai (skaits)1

3

1

1

1

1

Uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)2

93

90

90

90

90

Ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie/aktualizētie sadarbības līgumi (skaits)3

5

2

2

2

2

Aprēķināti ražotāju cenu kopindeksi (skaits)

-

-

4

5

5

Izstrādāta tehniskā specifikācija Statistisko klasifikāciju satura pārvaldības sistēmai (skaits)

-

-

1

x

x

Statistikas uzņēmuma reģistra (SUR) ieviešana (%)

-

-

10

50

100

Statistikas un datu pieejamības nodrošināšana datu lietotājiem

Aktivitātes datu lietotāju izglītošanai un statistikas popularizēšanai (skaits)4

4

4

4

4

2

CSP datu izplatīšanā izmantotas interaktīvas datu vizualizācijas (skaits)

4

10

10

10

x

Inovatīvi statistikas produkti (skaits)5

1

1

1

1

1

Publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanas pasākumi, uzturot atgriezenisko saiti ar statistikas lietotājiem (skaits)6

8

4

4

4

4

Publicēti eksperimentālās statistikas rādītāji (skaits)7

-

3

3

3

3

CSP statistisko datu vākšanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu attīstība

Pieejamo elektronisko veidlapu īpatsvars Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā (%)8

93

93

94

94

94

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

-

63

63

63

63

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku, atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (%)9

-

90

90

90

90

Sanāksmes Latvijas statistikas iestādēm par aktuāliem darbības jautājumiem (skaits)10

3

3

3

3

3

Statistikas padomes sanāksmes (skaits)11

4

4

4

4

4

Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings

Monitorings par Latvijas augstskolu absolventiem (absolventu skaits)

-

-

60 000

75 000

90 000

Monitorings par Latvijas profesionālās izglītības iestāžu absolventiem (absolventu skaits)

-

-

16 000

24 000

32 000

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Organizētas sanāksmes ar respondentiem (uzņēmēju asociācijām) jaunas datu ieguves/ aprēķinu metodoloģijas ieviešanai un/vai esošās metodoloģijas pilnveidošanai (sanāksmju skaits)”.
2 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)”.
3 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Izvērtētas un noteiktas uz administratīvo datu avotiem attiecināmās kvalitātes prasības, kurus CSP izmanto oficiālās statistikas ražošanā (ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie sadarbības līgumi, skaits ik gadu)”.
4 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Īstenotas aktivitātes datu lietotāju izglītošanā un statistikas popularizēšanā (konferenču, prezentāciju skaits)”.
5 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Nodrošināti inovatīvi statistikas produkti, specifiskam mērķim veidoti inovatīvi statistikas publicēšanas risinājumi, ģeotelpiskā statistika (skaits)”.
6 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam ”Ieviesti pasākumi publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanai, nodrošinot un uzturot atgriezenisko saiti ar uzņēmējiem, nacionālo kontu sistēmas rādītāju galvenajiem lietotājiem un citiem oficiālās statistikas lietotājiem”.
7 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā statistika (publicēto statistikas rādītāju skaits)”.
8 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā (pieejamo elektronisko veidlapu īpatsvars EDV sistēmā %)”.
9 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Sasniegta un noturēta sasniegtajā līmenī ONAs, atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (atbilstības līmenis %)”.
10 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Īstenota oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas vadošās iestādes funkcija un organizētas darba sanāksmes Latvijas statistikas iestādēm par aktuāliem darbības jautājumiem (sanāksmju skaits)”.
11 Rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam “Noorganizētas Statistikas padomes sanāksmes un iesniegti izskatīšanai tajās ar oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas koordināciju saistīti jautājumi (sanāksmju skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 195 125

10 119 071

10 552 492

11 139 168

9 955 056

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-76 054

433 421

586 676

-1 184 112

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,7

4,3

5,6

-10,6

Atlīdzība, euro

8 276 216

8 233 217

8 400 021

8 350 736

8 194 735

Vidējais amata vietu skaits gadā

518

495

4771

477

477

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 331

1 381

1 468

1 459

1 432

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

-

28 000

-

-

-

Piezīmes.
1 6 amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”; 6 amata vietas pārceltas uz budžeta apakšprogrammu 26.02.00 “Konkurences politikas ieviešana”; 5 amata vietas pārceltas uz budžeta programmu 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”; 1 amata vieta pārcelta uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78 342

511 763

433 421

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

33 240

-

-33 240

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

33 240

-

-33 240

Ilgtermiņa saistības

445 973

434 133

-11 840

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana

445 973

434 133

-11 840

Citas izmaiņas

33 262

511 763

478 501

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

33 262

-

-32 262

Palielināti izdevumi augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringam (Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr.51 55.§ 2.punktu)

-

45 000

45 000

Palielināti izdevumi statistikas modernizācijai, uzņēmēju administratīvā sloga mazināšanai un datu pieejamības veicināšanai (MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 11.6.apakšpunkts)

-

444 959

444 959

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem saistībā ar darbu pasūtījumiem par aptaujas veikšanu un datu apkopošanu

-

21 804

21 804