Programmas mērķis:

nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2022. – 2024. gadam izpildi kompetences ietvaros;
  2. modernizēt statistikas datu nodrošināšanu, tajā skaitā indeksu attīstību un klasifikāciju satura pārvaldības sistēmas izveidi, veicinot jaunu datu ieguvi un analīzes procesa efektivitāti datu lietotājiem, un samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem;
  3. attīstot datu vākšanas veidus, pilnveidot iespējas un iesaisti personu un mājsaimniecību apsekojumu respondentiem aizpildīt aptaujas anketas tiem ērtākā veidā, piemēram, viedierīcēs;
  4. īstenot informatīvus pasākumus par pētniecības un attīstības darbiem un inovāciju;
  5. atbilstoši Eiropas uzņēmējdarbības statistikas (EUS) noteiktajām detalizācijas un griezumu prasībām aprēķināt ražotāju cenu kopindeksus;
  6. īstenojot un stiprinot partnerības, modernizēt statistikas datu ieguves un apstrādes procesus, izstrādāt jaunus produktus un sniegt daudzdimensiju raksturojumu aktuāliem sabiedrības procesiem;
  7. veikt augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringu;
  8. nodrošināt ģeotelpiskās statistikas lejupielādes pakalpju atbilstību INSPIRE direktīvas trešā pielikuma 1. un 10. tēmas prasībām Oficiālās statistikas portālā;

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība

Partnerības ar respondentiem ietvaros organizētas statistikas ražošanas attīstības veicināšanas aktivitātes (skaits)

-

-

3

3

3

Uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

90

90

90

90

90

Ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie/aktualizētie sadarbības līgumi (skaits)

2

2

4

2

2

Aprēķināti ražotāju cenu kopindeksi (skaits)

-

4

5

5

-

Izstrādāts Statistisko klasifikāciju satura pārvaldības sistēmas tehniskais risinājums (skaits)

-

-

1

-

-

Statistikas uzņēmuma reģistra (SUR) ieviešana (%)

-

10

50

100

-

Mājokļi, par kuriem veikts mājokļa pieejamības izvērtējums (skaits)

-

-

1 100 00

1 100 00

-

Statistikas un datu pieejamības nodrošināšana datu lietotājiem

Aktivitātes datu lietotāju informēšanā par aktuālu statistiku (skaits) 

-

-

4

2

2

Tēmas, par kurām sagatavota detalizēta teritoriālā statistika (režģa dati, ciemi, blīvi apdzīvotas teritorijas, pilsētu apkaimes, pagastu detalizācijā) (skaits)

-

-

2

2

2

Inovatīvi statistikas produkti (skaits)

1

1

1

1

1

Publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanas pasākumi, uzturot atgriezenisko saiti ar statistikas lietotājiem (skaits)

4

4

4

4

4

Publicēti eksperimentālās statistikas rādītāji (skaits)

5

3

2

2

2

CSP statistisko datu vākšanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu attīstība

Pieejamo elektronisko veidlapu īpatsvars Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā (%)

93

94

94

94

94

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

63

63

70

70

70

Izveidota preču ārējās tirdzniecības statistikas apstrādes sistēma, balstīta uz savstarpēji saistītiem moduļiem (skaits)

-

-

1

-

-

Sagatavota mikrodatu apmaiņas apakšsistēma, nodrošinot drošu konfidenciālas informācijas apmaiņu ar citām ES dalībvalstīm par preču eksportu (skaits)

-

-

1

-

-

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku, atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (%)

91

90

90

90

90

Sanāksmes Latvijas statistikas iestādēm par aktuāliem darbības jautājumiem (skaits)

4

3

3

3

3

Statistikas padomes sanāksmes (skaits)

3

4

4

4

4

Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings

Latvijas augstskolu absolventi, par kuriem veikts monitorings (skaits)1

-

60 000

60 000

75 000

-

Profesionālās izglītības iestāžu absolventi, par kuriem veikts monitorings (skaits)2

-

16 000

24 000

32 000

-

Piezīmes.

1 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Monitorings par Latvijas augstskolu absolventiem (absolventu skaits)”.

2 Rādītāja nosaukums līdz 2021. gadam “Monitorings par Latvijas profesionālās izglītības iestāžu absolventiem (absolventu skaits)”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 901 786

10 552 492

11 197 359

10 013 247

9 720 658

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

650 706

644 867

-1 184 112

-292 589

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,6

6,1

-10,6

-2,9

Atlīdzība, euro

8 159 032

8 400 021

8 381 927

8 225 926

7 965 913

Vidējais amata vietu skaits gadā

495

477

4751

475

475

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 374

1 468

1 471

1 443

1 398

Piezīmes.

1 2 amata vietas pārceltas uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

479 133

1 124 000

644 867

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

434 133

291 846

-142 287

2021. gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana

434 133

291 846

-142 287

Citas izmaiņas

45 000

832 154

787 154

Palielināti izdevumi, ņemot vērā 2022.gadam paredzēto samazinājumu saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

-

198

198

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021.gadā

-

33 240

33 240

Samazināti izdevumi Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumam “Augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitorings”

45 000

-

-45 000

Palielināti izdevumi statistikas modernizācijai, uzņēmēju administratīvā sloga mazināšanai un datu pieejamības veicināšanai (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 11.6.apakšpunkts)

-

740 525

740 525

Palielināti izdevumi ERAF projekta “Oficiālās statistikas portāls” uzturēšanai

-

58 191

58 191