Programmas mērķis:

nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2023. – 2025. gadam izpildi kompetences ietvaros;
  2. modernizēt statistikas datu nodrošināšanu, veicinot jaunu datu avotu izpēti un ieviešanu statistikas ražošanā un samazinot administratīvo slogu uzņēmējiem;
  3. attīstīt datu vākšanas veidus, ieviešot iespējas personu un mājsaimniecību apsekojumu respondentiem aizpildīt aptaujas anketas tiem ērtākā veidā, piemēram, viedierīcēs;
  4. īstenojot un stiprinot partnerības, modernizēt statistikas datu ieguves un apstrādes procesus, izstrādāt jaunus produktus un sniegt daudzdimensiju raksturojumu aktuāliem sabiedrības procesiem;
  5. attīstīt ražotāju cenu kopindeksu aprēķināšanu datu apstrādes sistēmā atbilstoši Eiropas uzņēmējdarbības statistikai (EUS) noteiktajām detalizācijas un griezumu prasībām;
  6. ieviest Statistikas uzņēmumu reģistra uzlaboto funkcionalitāti atbilstoši EUS prasībām;
  7. veicināt datu apstrādes un analīzes procesa efektivitāti datu izmantotājiem, nodrošinot statistisko klasifikāciju publisku pieejamību atvērto datu portālā;
  8. veikt augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu absolventu monitoringu;
  9. nodrošināt ģeotelpiskās statistikas lejupielādes pakalpju atbilstību INSPIRE direktīvas trešā pielikuma 1. un 10.tēmas prasībām Oficiālās statistikas portālā.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība

Partnerības ar respondentiem ietvaros organizētas statistikas ražošanas attīstības veicināšanas aktivitātes (skaits)

-

3

3

3

3

Uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

90

90

90

90

90

Ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie/aktualizētie sadarbības līgumi (skaits)

5

4

2

2

2

Aprēķināti ražotāju cenu kopindeksi datu apstrādes sistēmā (skaits)1

5

5

5

5

5

Atvērto datu portālā publicētas statistikās klasifikācijas (skaits)

-

-

15

-

-

Statistikas uzņēmuma reģistra (SUR) ieviešana (%)

10

50

100

-

-

Mājokļi, par kuriem veikts mājokļa pieejamības izvērtējums (skaits)

-

110 000

110 000

-

-

Izvērtēti jauni datu avoti izmantošanai statistikas ražošanā (skaits)

-

-

1

1

1

Dalība starptautiskās konferencēs un semināros par CSP pieredzi inovatīvo datu apstrādes metožu un datu avotu izmantošanas ieviešanā (skaits)

-

-

2

2

2

Statistikas un datu pieejamības nodrošināšana datu lietotājiem

Aktivitātes datu lietotāju informēšanā par aktuālu statistiku (skaits)   

-

4

2

2

2

Tēmas, par kurām sagatavota detalizēta teritoriālā statistika (režģa dati, ciemi, blīvi apdzīvotas teritorijas, pilsētu apkaimes, pagastu detalizācijā) (skaits)

-

2

2

2

2

Inovatīvi statistikas produkti (skaits)

1

1

1

1

1

Publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanas pasākumi, uzturot atgriezenisko saiti ar statistikas lietotājiem (skaits)

4

4

4

4

4

Publicēti eksperimentālās statistikas rādītāji (skaits)

3

2

2

2

2

CSP statistisko datu vākšanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu attīstība

Pieejamo elektronisko veidlapu īpatsvars Elektroniskajā datu vākšanas (EDV) sistēmā (%)

94

94

94

94

94

Datu noliktavas ietvaros integrēti dati no ārējiem datu sniedzējiem/īpašniekiem (skaits)

70

70

70

70

-

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku, atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām (%)

91

90

90

90

90

Sanāksmes Latvijas statistikas iestādēm par aktuāliem darbības jautājumiem (skaits)

3

3

3

3

3

Statistikas padomes sanāksmes (skaits)

4

4

4

4

4

Sagatavoti dati nodarbinātības situācijas un tendenču analīzei Latvijā

Latvijas augstskolu absolventi, par kuriem veikt monitorings par (skaits)

45 000

60 000

75 000

-

-

Profesionālās izglītības iestāžu absolventi, par kuriem veikt monitorings (skaits)

16 000

24 000

32 000

-

-

Sagatavots apmācību programmu dalībnieku monitorings (skaits)

-

-

1

1

1

Piezīmes.
1 Rādītāja nosaukums līdz 2022. gadam “Aprēķināti ražotāju cenu kopindeksi (skaits)”

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 556 225

11 197 359

11 786 507

11 195 282

11 195 282

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

641 134

589 148

-591 225

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,1

5,3

-5,0

-

Atlīdzība, euro

8 393 831

8 381 927

9 378 802

9 368 537

9 368 537

Vidējais amata vietu skaits gadā

477

475

4631

463

463

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 466

1 471

1 688

1 686

1 686

Piezīmes.
1 8 amata vietas pārceltas uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un 4 amata vietas uz budžeta programmu 28.00.00 “Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana”

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

1 311 846

1 900 994

589 148

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 157 445

1 157 445

Uzlabota cilvēkkapitāla un nodarbinātības pārvaldība Latvijā

-

228 020

228 020

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

929 425

929 425

Vienreizēji pasākumi

-

188 384

188 384

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1. § 6. punkts)

-

188 384

188 384

Ilgtermiņa saistības

291 846

127 105

-164 741

2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošana un organizēšana

291 846

127 105

-164 741

Citas izmaiņas

1 020 000

428 060

-591 940

Palielināti izdevumi daļējai mēnešalgas līmeņa izlīdzināšanai, ņemot vērā 2022. gadā aktualizēto Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 19. punkts)

-

7 000

7 000

Palielināti izdevumi, ievērojot samazināmo finansējuma apmēru VSAOI 2023.gadam (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punkts)

-

629

629

Palielināti izdevumi augstākās izglītības un profesionālās izglītības absolventu monitoringam (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 16.1. apakšpunkts)

-

60 431

60 431

Palielināti izdevumi ražotāju cenu indeksu apstrādes, sagatavošanas, analīzes un uzglabāšanas sistēmas izstrādei (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 16.1. apakšpunkts)

-

360 000

360 000

Samazināti izdevumi statistikas modernizācijai, uzņēmēju administratīvā sloga mazināšanai un datu pieejamības veicināšanai, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam (MK 22.09.2020. prot. Nr.55 38.§ 11.6.apakšpunkts)

1 020 000

-

-1 020 000