Programmas mērķis:

 • nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2019.-2021.gadam izpildi kompetences ietvaros;
 2. sagatavot Ministru kabineta   noteikumu projektu "2021. gada tautas skaitīšanas programma";
 3. mazināt respondentu slogu un  izslēgt iesniedzamās statistiskās informācijas dublēšanos, turpinot darbu pie administratīvo datu kvalitātes novērtēšanas sistēmas;
 4. modernizēt nacionālo kontu aprēķinu procesu, izveidot un publiskot nacionālo kontu sistēmas galveno rādītāju revīziju datubāzi;
 5. nodrošināt statistikas vienības „uzņēmums” ieviešanu uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā saskaņā ar izstrādāto pasākumu plānu;
 6. pilnveidot sadarbību ar respondentiem, principa „Konsultē vispirms” ietvaros ieviest klientu konsultācijas tiešsaistē Elektroniskās datu vākšanas sistēmā, nodrošināt plašāku administratīvo datu lietošanu oficiālās statistikas nodrošināšanā un respondentu sloga mazināšanā;
 7. nodrošināt datu pieejamību un paaugstināt statistikas pievienoto vērtību: izstrādāt inovatīvus statistikas produktus, izveidojot ģeotelpisku datu publicēšanas rīku, un tajā publicēt ekonomisko aktivitāti raksturojošos rādītājus teritoriālā līmenī, kā arī citus pieejamos datus;
 8. ieviest pasākumus publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanai, nodrošinot un uzturot atgriezenisko saiti ar uzņēmējiem, nacionālo kontu sistēmas rādītāju galvenajiem lietotājiem un citiem oficiālās statistikas lietotājiem;
 9. izveidot interaktīvus risinājumus, kuru mērķis ir uzlabot tematiskas statistikas pieejamību un uztveramību;
 10. veikt uzlabojumus izglītojošās statistikas publicēšanā - pilnveidot  tīmekļvietnes skolēnu stūrīti sadarbībā ar pedagogiem;
 11. uzsākt saskaņā ar trīs gadu aktivitāšu plānu ārējās tirdzniecības statistikas sistēmas modernizēšanas procesu, rezultātā izveidojot Vienoto importa eksporta statistikas informatīvo sistēmu VIESIS;
 12. izmantot infrastruktūras vajadzībām paredzētās iekārtas, kas nodrošina CSP darbības nepārtrauktību, lai ievērotu informācijas aizsardzības prasības nacionālā un ESS griezumā;
 13. sistēmiski attīstīt un stiprināt oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas koordināciju.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība

Izvērtētas un noteiktas uz administratīvo datu avotiem attiecināmās kvalitātes prasības, kurus CSP izmanto oficiālās statistikas ražošanā (ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie sadarbības līgumi, skaits ik gadu)

-

2

4

2

1

Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

-

90

90

90

90

Organizētas sanāksmes ar respondentiem (uzņēmēju asociācijām) jaunas datu ieguves/aprēķinu metodoloģijas ieviešanai un/vai esošās metodoloģijas pilnveidošanai (sanāksmju skaits)

-

-

3

3

3

Statistikas un datu pieejamības nodrošināšana datu lietotājiem

Īstenotas aktivitātes datu lietotāju izglītošanā un statistikas popularizēšanā (konferenču, prezentāciju skaits)

7

4

4

4

4

CSP datu izplatīšanā izmantotas interaktīvas datu vizualizācijas (skaits)

7

4

4

4

4

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1 444

1 419

1 515

1 515

 1 515

Nodrošināti inovatīvi statistikas produkti, specifiskam mērķim veidoti inovatīvi statistikas publicēšanas risinājumi, ģeotelpiskā statistika (skaits)

-

1

1

1

1

Ieviesti pasākumi publiski pieejamās informācijas kvalitātes pilnveidošanai

-

-

8

4

4

Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā teritoriālā lauksaimniecības statistika (publicēto statistikas rādītāju skaits)

3

6

6

6

6

CSP statistisko datu vākšanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu attīstība

Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana (e-Pārskats sistēmā iesniegto pārskatu īpatsvars, %)

91

92

93

94

94

Datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits)

17

19

22

22

22

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam

1

1

1

1

1

Novērtēta un pakāpeniski paaugstināta Latvijas statistikas iestāžu, kas ražo Eiropas statistiku (ONAs), atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām  (atbilstības pieaugums katru gadu, %)4

-

5

5

5

5

Noorganizētas Statistikas padomes sanāksmes un iesniegti izskatīšanai tajās ar oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas koordināciju saistīti jautājumi (sanāksmju skaits)

-

-

4

4

4

Īstenota oficiālās statistikas nodrošināšanas sistēmas vadošās iestādes funkcija un organizētas darba sanāksmes Latvijas statistikas iestādēm par aktuāliem darbības jautājumiem (sanāksmju skaits)

-

-

3

3

3

4Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Novērtēta un pakāpeniski paaugstināta Latvijas Oficiālās statistikas sistēmas (OSS) atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām  (OSS atbilstības pieaugums katru gadu -%)”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

10 004 636

10 073 215

10 182 575

10 119 071

10 129 035

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

68 579

109 360

-63 504

9 964

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

1,1

-0,6

0,1

Atlīdzība, euro

7 767 023

7 980 581

8 248 063

8 233 217

8 255 021

Vidējais amata vietu skaits gadā

535

529

5185

525

518

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 206

1 252

1 320

1 300

1 321

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

27 800

34 745

43 000

43 000

43 000

57 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 29.02.00 “Elektroenerģijas lietotāju atbalsts”, 2 amata vietas pārceltas uz programmu 20.00.00 “Būvniecība”, 1 amata vieta pārcelta uz programmu 28.00.00 “Ārējās ekonomikas politikas ieviešana”, 1 amata vieta pārcelta uz Valsts aģentūru “Latvijas Nacionālais akreditācijas centrs”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

422 875

532 235

109 360

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

50 215

50 215

Finansējuma pārdale no Pārresoru koordinācijas centra konkurētspējas monitoringa un investīciju plānošanas atbalsta rīka (arī teritoriālo vienību līmenī) izveides pabeigšanai (MK 23.10.2018. rīk. Nr.548 2.punkts)

-

50 215

50 215

Ilgtermiņa saistības

  257 738

256 258

-1 480

Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai

  257 738

256 258

-1 480

Citas izmaiņas

165 137

225 762

60 625

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā PP “Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai”

164 628

-

-164 628

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem palielinājumam saistībā ar darbu pasūtījumiem par aptaujas veikšanu un datu apkopošanu

-

172 176

172 176

Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2019.gada 1.janvāri

-

53 586

53 586

Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

509

-

-509