Programmas mērķis:

 • nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2018.-2020.gadam izpildi kompetences ietvaros;
 2. iesaistīt uzņēmēju asociācijas un datu lietotājus jaunas datu ieguves/aprēķinu metodoloģijas ieviešanā un/vai esošās metodoloģijas  pilnveidošanā;
 3. statistikas ražošanā izmantot administratīvos un citus (arī privātos) datu avotus, nodrošināt administratīvo datu avotu kvalitātes attīstību, izstrādāt tehniskos risinājumus administratīvo datu pieejamībai tiešsaistes režīmā oficiālās statistikas ražošanai, samazināt administratīvo slogu gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām;
 4. efektivizēt CSP infrastruktūru, lai nodrošinātu ērtu, ātru un drošu statistikas ieguvi, apstrādi, analīzi un izplatīšanu;
 5. pilnveidot Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģiju un iegūt augstākas kvalitātes datus par iedzīvotājiem;
 6. sākt darbu pie nacionālo kontu sistēmas datu aprēķinu procesu automatizācijas;
 7. stiprināt Statistikas uzņēmumu reģistru un EuroGroups reģistru, nosakot tos kā pamatu Eiropas uzņēmējdarbības statistikas vākšanai, apkopošanai, kā informācijas avotus statistiskajai analīzei par uzņēmumu populāciju;
 8. paplašināt administratīvo datu avotu izmantošanu oficiālās statistikas nodrošināšanā un attīstīt datu noliktavas, gatavojoties 2021.gada tautas skaitīšanai un 2020.gada Lauksaimniecības skaitīšanai;
 9. novērtēt un pakāpeniski paaugstināt Latvijas oficiālās statistikas sistēmas atbilstību Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām;
 10. organizēt regulāras respondentu apmierinātības aptaujas;
 11. nodrošināt eksperimentālās  teritoriālās statistikas iegūšanu un pieejamību, izstrādājot statistikas rādītājus sadalījumā pa administratīvajām teritorijām;
 12. pakāpeniski ieviest uz Statistikas biznesa procesiem orientētu statistikas ražošanu.
 13. sertificēt Kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši standartam ISO 9001:2015.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Statistikas nodrošināšana un uz procesiem orientētas statistikas ražošanas attīstība1

Ieviesta datorizētas personu interneta aptaujas (CAWI) datu vākšanas sistēma mājsaimniecību apsekojumos (% no kopējā mājsaimniecību/personu apsekojumu skaita)

42

57

80

83

90

Izvērtētas un noteiktas uz administratīvo datu avotiem attiecināmās kvalitātes prasības, kurus CSP izmanto oficiālās statistikas ražošanā

(ar nozīmīgākajiem administratīvo datu turētājiem noslēgtie sadarbības līgumi, skaits ik gadu)

-

-

2

2

2

Veikts ārējās (starptautiskās) migrācijas paneļapsekojums Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju skaita pilnīgākam novērtējumam

(apsekoto mājsaimniecību skaits)

-

-

20 000

x

x

Nodrošināts uzņēmumu statistikas pārskatu vidējais atbildētības līmenis (%)

-

-

90

90

90

Statistikas un datu pieejamības nodrošināšana datu lietotājiem2

Īstenotas aktivitātes datu lietotāju izglītošanā un statistikas popularizēšanā (konferenču, prezentāciju skaits)

-

4

4

4

4

CSP datu izplatīšanā izmantotas interaktīvas datu vizualizācijas (skaits)

7

4

4

4

4

Publicēti statistiskie rādītāji interneta datubāzēs (milj. rādītāju)

1 342

1 323

1 419

1 515

1 515

Nodrošināti inovatīvi statistikas produkti, specifiskam mērķim veidoti inovatīvi statistikas publicēšanas risinājumi, ģeotelpiskā statistika (skaits)

-

-

1

1

1

Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā teritoriālā lauksaimniecības statistika (publicēto statistikas rādītāju skaits) 3

-

3

6

6

6

CSP statistisko datu vākšanas, apstrādes un izplatīšanas informācijas sistēmu attīstība

Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana (e-Pārskats sistēmā iesniegto pārskatu īpatsvars, %)

90

91

92

93

94

Datu noliktavas ietvaros integrēti datu veidi (skaits) 4

-

17

19

22

22

Oficiālās statistikas sistēmas koordinācija

Izstrādāta un aktualizēta Oficiālās statistikas programma vidējam termiņam5

-

1

1

1

1

Novērtēta un pakāpeniski paaugstināta Latvijas Oficiālās statistikas sistēmas (OSS) atbilstība Eiropas statistikas Prakses kodeksa prasībām  (OSS atbilstības pieaugums katru gadu -%)

-

-

5

5

5

 1 līdz 2017.gadam “Statistiskās informācijas ieguve, apstrāde un analīze” un “Kvalitāte oficiālajā statistikā”

2 līdz 2017.gadam “Statistisko datu lietotāju nodrošināšana ar valsts ekonomisko situāciju raksturojošo statistisko informāciju” un “Statistiskās informācijas ieguve, apstrāde un analīze”

3 2017.gadā pie darbības rezultāta “Kvalitāte oficiālajā statistikā”

Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Attīstītas netiešās datu vākšanas un apstrādes sistēmas un izveidota sociālās statistikas datu noliktava – radīta bāzes vide 2021.gada tautas skaitīšanas (kā administratīvo datu bāzētas skaitīšanas) datu apstrādei un analīzei (noliktavas ietvaros integrēti datu veidi, skaits)”

5 2017.gadā pie darbības rezultāta “Statistisko datu lietotāju nodrošināšana ar valsts ekonomisko situāciju raksturojošo statistisko informāciju

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 609 607

9 931 914

10 073 215

9 906 598

10 096 313

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

322 307

141 301

-166 617

189 715

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

3,4

1,4

-1,7

1,9

Atlīdzība, euro

7 310 532

7 723 467

7 980 581

7 853 586

8 044 459

Vidējais amata vietu skaits gadā

535

535

5291

529

5372

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 134

1 193

1 252

1 232

1 243

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 074

64 267

34 745

34 745

34 745

1 6 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 26.01.00 “Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība”

2 uz laiku 8 amata vietu skaita palielinājums CSP saistībā ar 2021.g. tautas skaitīšanu 

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

89 000

230 301

141 301

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

164 628

164 628

Pasākuma plāna nodrošināšana 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un veikšanai

-

164 628

164 628

Ilgtermiņa saistības

-

34 349

34 349

Palielināti izdevumi 2021.gada Tautas skaitīšanas sagatavošanai, datu apstrādei atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumam Nr.281

-

34 349

34 349

Citas izmaiņas

89 000

31 324

-57 676

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

31 324

31 324

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem samazinājumam

89 000

-

-89 000