Programmas mērķis:

 • nodrošināt oficiālo statistiku par sabiedrībā notiekošajām ekonomiskajām, demogrāfiskajām, sociālajām un vides parādībām un procesiem.

Galvenās aktivitātes:

 1. veikt Statistikas likumā paredzētos uzdevumus un nodrošināt Oficiālās statistikas programmas 2017.-2019.gadam izpildi kompetences ietvaros:
  • nodrošināt statistiskās informācijas ieguvi, apstrādi un analīzi makroekonomiskās, uzņēmumu, lauksaimniecības un vides, cenu un sociālās statistikas jomās;
  • nodrošināt teritoriālās statistikas iegūšanu un pieejamību.
  • nodrošināt statistisko datu lietotājus ar valsts ekonomisko situāciju raksturojošo statistisko informāciju;
 2. veikt 2000.gada tautas skaitīšanas datu ģeoreferencēšanu un izveidot pētniecības datu kopu;
 3. veikt paplašināt administratīvo datu avotu izmantošanu oficiālās statistikas nodrošināšanā;
 4. veikt sagatavošanas darbus 2021.gada tautas skaitīšanai;
 5. paaugstināt statistikas kvalitāti un pilnveidot metodoloģiju;
 6. attīstīt informācijas tehnoloģijas (IT) oficiālās statistikas nodrošināšanā un turpināt darbu pie Statistikas portāla projekta;
 7. nodrošināt aktivitāšu īstenošanu starptautiskajā sadarbībā - OECDVision 2020, ANO Statistikas komitejā, Eurostat darba grupās un komitejās, Baltijas valstu statistikas iestāžu sadarbības attīstībā.

Programmas izpildītājs: Centrālā statistikas pārvalde

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Statistiskās informācijas ieguve, apstrāde un analīze

Ieviesta datorizētas personu interneta aptaujas datu vākšanas sistēma mājsaimniecību apsekojumos (% no kopējā mājsaimniecību/personu apsekojumu skaita)

28

42

 57

80

83

Publicēto statistisko rādītāju interneta datubāzēs skaits (milj. rādītāju)

1 228

1 100

1 323

1 419

1 515

Statistisko datu lietotāju nodrošināšana ar valsts ekonomisko situāciju raksturojošo statistisko informāciju1

Publicētas publiski lietojamās datnes (jaunu apsekojumu skaits)

16

3

3

4

4

CSP datu izplatīšanā izmantotas interaktīvas datu vizualizācijas (skaits)

10

6

4

4

4

Paplašināts mājas lapas Skolēnu stūrītis (jaunievedumu skaits)

8

8

2

2

2

Īstenotas aktivitātes datu lietotāju izglītošanā un statistikas popularizēšanā (konferenču, prezentāciju skaits)

-

-

4

4

4

Sagatavota Oficiālās statistikas programma(skaits)

-

-

1

1

1

Kvalitāte oficiālajā statistikā

Izstrādāta metodoloģija un publicēta eksperimentālā teritoriālā statistika, izmantojot netiešās novērtēšanas metodi (publicēto statistikas rādītāju skaits sadalījumā pa administratīvajām teritorijām) 

-

-

3

6

9

IT attīstība3

Nodrošināta e-Pārskatu iesniegšana (e-Pārskats sistēmā iesniegto pārskatu īpatsvars, procentos)

88

90

91

92

93

Attīstītas netiešās datu vākšanas un apstrādes sistēmas un izveidota sociālās statistikas datu noliktava – radīta bāzes vide 2021.gada tautas skaitīšanas (kā administratīvo datu bāzētas skaitīšanas) datu apstrādei un analīzei (noliktavas ietvaros integrēti datu veidi, skaits)

-

-

17

19

22

1 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Datu prezentēšana un sabiedrisko attiecību vadība”

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Sagatavota Valsts statistiskās informācijas programma”

Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam “Nodrošināta kvalitāte statistikā”

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 071 050

9 678 882

9 931 914

9 872 263

9 870 783

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

607 832

253 032

-59 651

-1 480

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,7

2,6

-0,6

-0,01

Atlīdzība, euro

6 921 759

7 324 186

7 723 467

7 710 807

7 710 807

Vidējais amata vietu skaits gadā

531

535

535

537

537

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 078

1 113

1 193

1 187

1 187

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

51 957

181 064

64 267

64 267

64 267

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

15 000

268 032

253 032

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

48 060

48 060

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

48 060

48 060

Ilgtermiņa saistības

-

8 372

8 372

Palielināti izdevumi 2021.gada Tautas skaitīšanas sagatavošanai, datu apstrādei atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumam Nr.281

-

8 372

8 372

Citas izmaiņas

15 000

211 600

196 600

Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem palielinājumam  par Latvijas Bankas pasūtīto aptauju par Latvijas mājsaimniecību finansēm un patēriņa līmeni (94 297 euro) un ceļotāju apsekojumu  (44 703 euro)

-

139 000

139 000

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

72 600

72 600

Samazināti izdevumi atbilstoši ieņēmumu no maksas pakalpojumiem samazinājumam, kas saistīts ar dalību Twinning proposal projektā “Atbalsts Ukrainas Valsts statistikas dienesta kapacitātes paaugstināšanai” un projektā “Atbalsts Bosnijas un Hercegovinas valsts statistikas iestādēm”, kā arī plāno ieņēmumu samazinājumu par statistikas datu maksas pieprasījuma sagatavošanu

15 000

-

-15 000