Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža valsts reģistra uzturēšana;
  2. meža apsaimniekošanas uzraudzība;
  3. meža ugunsapsardzība;
  4. tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
  5. medību uzraudzība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Meža ugunsapsardzība

Nodzēsto meža ugunsgrēku platība, ha gada laikā

540

582

582

582

582

Nodzēsto ugunsgrēku skaits (gab. gada laikā)

704

706

706

706

706

Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība

Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība, tūkst. ha

3445,0

3360,0

3380,0

3400,0

3400,0

Apsekoto objektu skaits, tūkst. gab.gada laikā

112

112

112

112

112

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

11 908 702

12 110 842

15 603 058

14 898 663

14 898 663

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

202 140

3 492 216

-704 395

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

28,8

-4,5

-

Atlīdzība, euro

8 680 682

8 636 068

11 511 830

11 511 830

11 511 830

Vidējais amata vietu skaits gadā

637

665

665

685

685

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 040

959

1 312

1 274

1 274

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

733 667

982 628

1 041 462

1 041 462

1 041 462

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

97 482

3 589 698

3 492 216

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

2 898 122

2 898 122

VMD kapacitātes stiprināšana, tajā skaitā atlīdzības nodrošināšana

-

2 700 000

2 700 000

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

104 130

104 130

ES politikas instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana

-

65 980

65 980

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

-

28 012

28 012

Citas izmaiņas

97 482

691 576

594 094

Samazināti izdevumi 2014.-2016.gada jaunajai politikas iniciatīvai „Meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšana” atbilstoši MK 03.07.2014. rīkojumam Nr.324 „Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali”

67 474

-

-67 474

Samazināti izdevumi 2016.-2018.gada jaunajai politikas iniciatīvai par 2013.gadā iegādātās 1 ugunsdzēsības automašīnas un 2014.gadā iegādāto 3 ugunsdzēsības automašīnu uzturēšanai

4 553

-

-4 553

Papildus finansējums 2016.gada budžetā neatliekamajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums specializēto ugunsdzēsības autocisternu un degvielas iegādei VMD, atbilstoši MK 27.08.2015.protokola Nr.42 3§ 6.1.punktam                         

-

515 306

515 306

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

98 426

98 426

Palielināti izdevumi sakarā ar VMD plānoto maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu, atbilstoši 21.06.2016. MK noteikumiem Nr. 393 “Valsts meža dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

-

77 133

77 133

VMD rekonstruēto meža ugunsnovērošanas torņu uzturēšanai

-

711

711

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

25 455

-

-25 455

ZM koplietošanas informācijas sistēmas un to tehnoloģiskās infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai pārdale uz apakšprogrammu 21.02.00 “Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”

25 455

-

-25 455