Apakšprogrammas mērķis:

  • atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.

Galvenās aktivitātes:

  1. meža nozares attīstības veicināšana;
  2. medību saimniecības attīstības veicināšana;
  3. statistiskās informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu iegūšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava” (turpmāk – LVMI “Silava”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Medību saimniecības attīstības veicināšana

Medību saimniecības attīstības fonda finan­sēto projektu skaits

14

12

12

12

12

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā medību saimniecības attīstības fonda finansēto projektu skaita

11/3

10/2

9/3

9/3

9/3

Meža nozares attīstības veicināšana

Meža attīstības fonda finansēto projektu skaits

8

8

7

7

7

Attīstības/zinātnes projektu proporcionāli skaitliskais sadalījums no kopējā meža attīs­tības fonda finansēto projektu skaita

5/3

5/3

5/2

5/2

5/2

 Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu

Apsekoto pastāvīgo parauglaukumu platība (ha)

125

125

125

125

125

Parauglaukumu platī­ba hektāros, kuros veikti koksnes resur­sus raksturojošie mērījumi

72,3

72,3

72,3

72,3

72,3

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

511 353

496 450

511 805

511 805

511 805

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 -14 903

15 355

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

 -2,9

3,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

15 355

15 355

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

15 355

15 355

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (Meža attīstības fonda izdevumiem subsīdijām un dotācijām)

-

7 138

7 138

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (Medību saimniecības attīstības fonda izdevumiem subsīdijām un dotācijām)

-

4 249

4 249

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (ZM izdevumiem LVMI “Silava”)

-

3 968

3 968