Apakšprogrammas mērķis:

  • papildināt un uzturēt Latvijas izcelsmes savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
  2. veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti dabiskajās atradnēs;
  3. attīstīt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekciju veidošanu un uzturēšanu Nacionālajā botāniskajā dārzā;
  4. papildināt un uzturēt Latvijas vietējās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas, tai skaitā skujkoku vietējās izcelsmes mutanto formu genofonda dublējošās kolekcijas;
  5. organizēt ekspedīcijas kolekciju papildināšanai ar citu reģionu savvaļas izcelsmes augu materiālu;
  6. nodrošināt piemērotus agrotehniskos apstākļus augu genofonda kolekciju uzturē­šanai, turpinot novecojušās un avārijas stāvoklī esošās infrastruktūras atjaunošanas pasākumus;
  7. intensificēt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un  zinātniskā institūta “Nacionālais botāniskais dārzs” darbību šīs saglabāšanas nodrošināšanā;
  8. veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT) - “Nacionālais botāniskais dārzs” dendroloģisko stādījumu apsaimniekošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM (finansējums paredzēts valsts zinātniskajam institūtam “Nacionālais botāniskais dārzs”).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Dzīvo un fiksēto augu kolekciju uzturēto vienību apjoms un izmantojuma intensitāte starptautiskajā sēklapmaiņā un vides izglītībā

Ex situ uzturēto taksonu skaits gadā

14 225

13 515

13 515

13 515

13 515

Ex situ uzturēto genofonda vienību skaits gadā

25 864

24 570

24 570

24 570

24 570

Uzturēto un ierīkoto ekspozīciju skaits gadā

16

16

16

16

16

Uzturēto herbāriju paraugu (lapu) skaits gadā

50 385

50 385

50 385

50 385

50 385

Starptautiskās sēklap­maiņas ietvaros nosū­tīto/saņemto augu materiāla paraugu skaits gadā

1 475/1 333

1 500/1 000

1 500/1 000

1 500/1 000

1 500/1 000

Informatīvu semināru, lekciju un izglītojošu pasākumu skaits gadā

31

26

150

150

150

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

903 276

731 964

728 407

776 911

776 911

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-171 312

-3 557

48 504

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19,0

-0,5

6,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

3 557

-

-3 557

t. sk.:

Citas izmaiņas

3 557

-

-3 557

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Dabas kapitāla izmantošana zaļās tautsaimniecības veicināšanā, kas paredz finansējumu funkcionējošas etnogrāfiskās lauku sētas un etnogrāfiskās ekspozīcijas izveidei” piešķirtajam finansējumam

3 557

-

-3 557