Apakšprogrammas mērķis:

  • uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.

Galvenās aktivitātes:

  1. ar daudzveidīgām muzeja iespējām īstenots vides izglītības darbs (organizētas izstādes, pilnveidotas ekspozīcijas, īstenotas muzejpedagoģiskās programmas, izglītojoši pasākumi, ekskursijas, lekcijas, konkursi u.c.);
  2. nodrošināta kvalitatīva pakalpojumu sniegšana apmeklētājiem, uzturēta sabiedrības interese par muzeja piedāvājumu;
  3. nodrošināta zinātniski pilnvērtīgu dabas priekšmetu kolekciju attīstīšana un saglabāšana (veikta krājuma zinātniskā apstrāde, kolekciju papildināšana, krājuma esības pārbaude, novērtēšana un ievadīšana Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā, atbilstoši MK noteikumiem Nr.956 Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu);
  4. īstenotas Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbība;
  5. atbilstoši skolu mācību standartiem, pilnveidots un aktualizēts muzeja izglītojošais piedāvājums skolām;
  6. nodrošināta kvalitatīva, daudzveidīga informācijas pieejamība sabiedrībai;
  7. budžeta iespēju robežās, uzlabota infrastruktūra, palielināta muzeja apmeklējuma kvalitāte, uzlaboti krājuma saglabāšanas apstākļi un drošība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Latvijas Dabas muzejs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs

Izstāžu skaits gadā

25

20

18

18

18

Ekskursiju skaits gadā

334

250

-

-

-

Pasākumu skaits gadā

865

720

-

-

-

Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits gadā)

-

-

750

750

750

Krājuma priekšmetu apstrāde un uzskaite (vienības)

-

-

1200

1200

1200

Uzturētas krājuma vienības (skaits)

-

-

197 674

197 774

197 874

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

750 305

756 196

773 910

776 925

781 253

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 891

17 714

3 015

4 328

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,8

2,3

0,4

0,6

Atlīdzība, euro

476 163

497 142

510 681

510 681

510 681

Vidējais amata vietu skaits gadā

54

54

54

54

54

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

724

767

788

788

788

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

6 844

264

264

264

264

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5 334

23 048

17 714

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

21 003

21 003

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Projekta "Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā" rezultātu uzturēšana

11 628

11 628

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

9 256

9 256

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri

119

119

Citas izmaiņas

5 334

2 045

-3 289

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam

5 334

-

-5 334

Finansējuma palielinājums projekta ,,Vides izglītības programmu un „zaļās” skolas izveide Latvijas Dabas muzejā” sasniegto rezultātu uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas (FM rīkojums 04.09.2014.Nr.478).

 -

1 349

1 349

Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu

 -

696

696