Apakšprogrammas mērķis :

 • veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.

Galvenās aktivitātes:

 1. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, izvērtējot paredzētās darbības un to ietekmi uz vidi un Natura 2000 teritorijām;
 2. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu, tai skaitā Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu, aizsardzība un labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, veicot normatīvajos aktos noteikto prasību kontroli, sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādes uzraudzību, kā arī pļavu, meža, purvu un tekošu saldūdeņu biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanu;
 3. īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kā arī par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz monitoringa datiem, kas iegūti, ieviešot Natura 2000 vietu monitoringa programmu un fona monitoringa programmu (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”);
 4. starptautiskās tirdzniecības ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām kontrole, izsniedzot atļaujas nemedījamo dzīvnieku iegūšanai un starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, kā arī veicot pārbaudes tirdzniecības vietās un savvaļas dzīvnieku turēšanas vietās atbilstoši starptautiskajam līgumam “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulai (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulai (EK) Nr. 865/2006;
 5. dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” uzturēšana, kas ir valsts informācijas sistēma un ietver īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu, to dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu valsts reģistra informāciju, atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām;
 6. līdzdalība vietējo pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, sniedzot nosacījumus šo dokumentu izstrādei un atzinumus par tiem;
 7. tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms";
 8. sabiedrības izglītošana dabas aizsardzības jautājumos, tajā skaitā izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem sasaistīte ar izglītības programmu;
 9. kompensāciju par normatīvajos aktos noteiktajiem saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem dabas aizsardzības interešu rezultātā neiegūto saimniecisko labumu, kā arī zaudējumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem un lietotājiem dabas aizsardzības interešu rezultātā nodarītos zaudējumus augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai un biškopībai;
 10. sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu profesionālās darbības uzraudzība;
 11. Līgatnes dabas taku apsaimniekošana, kas ietver Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vietas uzturēšanu un dzīvnieku labturības prasību nodrošināšanu, kā arī dzīvnieku apskatei izveidoto dabas taku ar dabas un izglītības infrastruktūras objektiem uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Dabas aizsardzības pārvalde.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gada (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta 683 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (4 nacionālo parku, 4 dabas rezervātu, 261 dabas lieguma un 414 citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju), tai skaitā 333 Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzība

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

2 249

1 620

1 620

1 620

1 620

Organizēta un uzraudzīta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

30

8

8

8

8

Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā, skaits gadā

3 982

3 000

-

-

-

Izsniegtas atļaujas, saskaņojumi un atzinumi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās dabas aizsardzības jomā un apstiprināti meža apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, skaits gadā

-

-

3 200

3 200

3 200

Sniegti atzinumi par ietekmes uz vidi novērtē­jumiem un ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtējuma ziņojumiem, skaits gadā

25

20

20

20

20

Nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss vismaz 60% Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo sugu un biotopu

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

418

380

-

-

-

Veiktas vides inspek­toru pārbaudes īpaši aizsargājamo sugu, īpaši aizsargājamo biotopu un mikroliegumu aizsardzības režīma nodrošinā­šanai, skaits gadā

-

-

380

380

380

Organizēta un uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde, skaits gadā

5

2

6

6

6

Apsaimniekoti pļavu un mežu biotopi (ha gadā)

721

-

-

-

-

Apsaimniekoti pļavu biotopi (ha gadā)

-

719

-

-

-

Apsaimniekoti meža biotopi (ha gadā)

-

278

-

-

-

Apsaimniekoti purvu biotopi (ha gadā)

-

8

-

-

-

Apsaimniekoti pļavu, meža un purvu biotopi (ha gadā) (DAP)

721

1 005

15 166

15 166

15 166

Uzturēti un atjaunoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)

5

5

-

-

-

Apsaimniekoti tekošu saldūdeņu biotopi (km gadā)

-

-

5

5

5

Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu1

Sagatavoti ziņojumi Eiropas Komisijai, skaits gadā

2

2

2

2

2

Ieviesta Natura 2000 vietu monitoringa programma (atbilstoši vides monitoringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudz­veidība”) (apakšpro­grammu skaits)

6

7

5

5

5

Ieviesta fona monito­ringa programma (at­bilstoši vides monito­ringa programmas sadaļai “Bioloģiskā daudzveidība”) (apakšprogrammu skaits)

9

11

11

11

11

Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973.gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde

Izsniegtas atļaujas nemedījamo dzīv­nie­ku iegūšanai un atļau­jas starptautiskajai tirdzniecībai ar apdraudētajām augu un dzīvnieku sugām, skaits gadā

361

280

300

300

300

Veikta riska analīze, priekšizpēte un, pamatojoties uz to, vides inspektoru pārbaudes starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu aizsardzības nodrošināšanai un izmantošanas kontrolei, skaits gadā

-

-

16

16

16

Nodrošināta informācijas pieejamība valsts reģistra datiem par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, valsts reģistra un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši Telpiskās informācijas infrastruktūras Eiropas Kopienā (INSPIRE) prasībām1

Aktualizētas un integrētas dabas datu kopas, skaits gadā

4

4

4

4

4

Izsniegtas licences ģeotelpisko datu kopu izmantošanai, skaits gadā

-

-

20

20

20

Sagatavotas un uzturētas datu kopas Telpiskās informācijas infrastruktūrā Eiropas Kopienā (INSPIRE), skaits gadā

-

-

 

9

 

9

 

9

Dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi, skaits gadā

-

-

60 000

60 000

60 000

Līdzdalība vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, sniedzot nepieciešamo informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, nosacījumus un atzinumus

Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informā­cija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, skaits gadā

-

-

130

130

130

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Uzturētas, atjaunotas dabas takas (km), (kumulatīvi)

200

200

-

-

-

Uzturētas ūdenstūristu un autotūristu apmetnes, skaits gadā

24

24

-

-

-

Uzturēti, atjaunoti autostāvlaukumi, skaits gadā (kumulatīvi)

41

41

-

-

-

Atjaunoti informācijas stendi, skaits gadā (kumulatīvi)

43

50

-

-

-

Uzturēti skatu torņi, skaits gadā (kumulatīvi)

24

24

-

-

-

Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms"

Uzturēti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits gadā (DAP))

-

-

738

738

738

Mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms" izmantošanas lejupielādes, skaits gadā

-

-

5 000

5 000

5 000

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi

Noorganizēti dabas izglītības pasākumi, semināri un lekcijas, skaits gadā

129

120

-

-

-

Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos

Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri, skaits gadā

-

-

1 200

1 200

1 200

Dalībnieku skaits dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros, skaits gadā

-

-

30 000

30 000

30 000

Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana

Īpašumu skaits, par kuriem izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem

28

30

-

-

-

Izmaksāta kompensācija par saimnieciskās darbī­bas ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos,  īpašumu skaits gadā

-

-

30

30

30

Izmaksāta kompensācija par zaudējumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, skaits gadā

-

-

109

109

109

Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība

Sertificēti eksperti sugu un biotopu aizsardzības jomā, skaits gadā

-

-

35

35

35

Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes,

% gadā no kopējā atzinumu skaita

-

-

10

10

10

Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana

Uzturēta Latvijas dabai raksturīgo savvaļas dzīvnieku sugu turēšanas vieta - Līgatnes dabas takas un nodrošinātas dzīvnieku labturības prasības, sugu skaits

-

-

18

19

19

1Precizēts darbības rezultatīva rādītāja nosaukums

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 535 783

4 453 833

4 778 617

4 677 429

4 675 249

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81 950

324 784

-101 188

-2 180

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

7,3

-2,1

-0,1

Atlīdzība, euro

1 658 861

1 772 787

1 787 917

1 787 917

1 787 917

Vidējais amata vietu skaits gadā

134

141

1371

137

137

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 029

1 048

1 088

1 088

1 088

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 610

-

-

-

-

Četras amata vietas ir pārceltas no apakšprogrammas 24.08.00 „Nacionālo parku darbības nodrošināšana” finansēšanai no programmas 32.00.00 „Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

63 360

388 144

324 784

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

81 285

81 285

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana. Finansējums ES politikas instrumentu izveidoto IKT sistēmu uzturēšanai (t.sk. sistēmu procesa nodrošināšanai, darba samaksas izlīdzināšanai un daļēji IKT drošības pārvaldnieka izmaksu segšanai).Projektu "Valsts informācijas sistēmas "Ozols" ", "Mobilā aplikācija Dabas tūrisms" rezultātu uzturēšana

-

63 155

63 155

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

15 130

15 130

Dabas aizsardzības pārvaldei darbinieku apmācībai, saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 23.11.2016. atbalstītajiem priekšlikumiem

-

3 000

3 000

Vienreizēji pasākumi

16 000

-

-16 000

DAP personāla apmācības izdevumu samazinājums saskaņā ar Saeimā 2.lasījumā 30.11.2015. atbalstītiem priekšlikumiem

16 000

-

-16 000

Citas izmaiņas

47 360

306 859

259 499

Izdevumu palielinājums sakarā ar pašu ieņēmumu plāna palielinājumu

116 045

116 045

Izdevumu palielinājums, izmantojot 2015.gada atlikumus no pašu ieņēmumiem, lai nodrošinātu muzeja krājumu uzturēšanu

100 688

100 688

Palielinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Neatliekamie pasākumi valsts funkciju veikšanas nodrošināšanai” piešķirtajam finansējumam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un pārraudzības jomā

90 126

90 126

Samazinājums 2015. – 2017.gada jaunajās politikas iniciatīvās „Vides monitorings un zvejas kontrole” piešķirtajam finansējumam

45 180

-45 180

Samazinājums projekta Nr. EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” ietvaros veikto kapitālieguldījumu uzturēšanas izdevumiem

2 180

 -

-2 180