Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

10454 177

9969 057

10880 971

10781 462

14040 565

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-485 120

911 914

-99 509

3259 103

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

9,1

-0,9

30,2

Atlīdzība, euro

517 636

504 409

516 323

516 814

516 814

Vidējais amata vietu skaits gadā,

11

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 035

1 858

2 117

2 121

2 121

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

248 965

236 892

236 892

236 892

236 892

 

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Organizēti projektu konkursi gadā (skaits)

39

33

33

33

33

Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits)

4 526

5 000

5 300

5 000

5 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

641 965

606 371

618 285

618 776

618 776

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-35 594

11 914

491

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-5,5

2,0

0,1

-

Atlīdzība, euro

500 876

504 409

516 323

516 814

516 814

Vidējais amata vietu skaits gadā,

11

12

11

11

11

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 971

1 858

2117

2 121

2 121

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

240 709

236 892

236 892

236 892

236 892

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

11 914

11 914

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

11 914

11 914

Atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem

-

11 914

11 914

 

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu, piešķirt atbalstu radošajām stipendijām un nodrošināt radošo personu programmas īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Atbalstītie projekti (skaits)

2 813

2 900

3 000

2 900

3 300

Nodrošināta teātru repertuāra daudzveidība

Atbalstītie teātru projekti (skaits)

-

-

10

10

0

Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos

Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%)

41

41

42

41

41

Nodrošināts atbalsts profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā

Atbalstīto profesionālo radošo personu skaits

324

200

400

400

400

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

9812 212

9362 686

10262 686

10162 686

13421 789

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-449 526

900 000

-100 000

3259 103

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,6

9,6

-1,0

32,1

Atlīdzība, euro1

16 760

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 055

-

-

-

-

Piezīmes.

1Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

900 000

900 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

400 000

400 000

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) stiprināšanai (jaunrades stipendijas, muzikālo teātru atbalsts)

-

400 000

400 000

Citas izmaiņas

-

500 000

500 000

Mērķfinansējums reģionālo kultūras projektu un populārās mūzikas atbalstam

-

500 000

500 000