Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

9 466 413

10 469 057

9 969 057

10 469 057

9 969 057

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 002 644

-500 000

500 000

-500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,6

-4,8

5,0

-4,8

Atlīdzība, euro

529 178

484 449

504 409

504 409

504 409

Vidējais amata vietu skaits gadā,

11

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 882

1 719

1 858

1 858

1 858

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

280 782

236 892

236 892

236 892

236 892

 

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Organizēti projektu konkursi gadā (skaits)

32

30

33

33

33

Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits)

4 995

5 450

5 000

5 300

5 000

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

583 916

616 411

606 371

606 371

606 371

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32 495

-10 040

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,6

-1,6

-

-

Atlīdzība, euro

487 624

484 449

504 409

504 409

504 409

Vidējais amata vietu skaits gadā,

11

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 871

1 719

1 858

1 858

1 858

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

240 709

236 892

236 892

236 892

236 892

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 000

19 960

-10 040

t. sk.:

Citas izmaiņas

30 000

19 960

-10 040

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

30 000

19 960

-10 040

Veikta izdevumu pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi”, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Radošo personu atbalsta pasākumu programma” administrēšanu saskaņā ar likuma ‘’Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums’’ 15.panta 7.daļu

-

19 960

19 960

Finansējuma atjaunošana apakšprogrammā 25.02.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” par veikto pārdali sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksai

30 000

-

-30 000

 

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Atbalstītie projekti (skaits)

2 601

3 050

2 900

3 000

2 900

Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos

Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%)

39

43

41

42

41

Nodrošināts atbalsts  profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā

Atbalstīto profesionālo radošo personu skaits

-

175

200

200

200

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 882 497

9 852 646

9 362 686

9 862 686

9 362 686

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

970 149

-489 960

500 000

-500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

10,9

-5,0

5,3

-5,1

Atlīdzība, euro8

41 554

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

40 073

-

-

-

-

8Tajā skaitā piemaksas amata vietām apakšprogrammā 25.01.00 „Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana”

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

519 960

30 000

-489 960

t. sk.:

Citas izmaiņas

519 960

30 000

-489 960

Mērķfinansējums reģionālo kultūras projektu un populārās mūzikas atbalstam

500 000

-

-500 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

19 960

30 000

10 040

Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammu 25.01.00 “Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana”, lai nodrošinātu Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “Radošo personu atbalsta pasākumu programma” administrēšanu saskaņā ar likuma ‘’Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums’’ 15.panta 7.daļu

19 960

-

-19 960

Izdevumu atjaunošana no apakšprogrammas 25.01.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana” par veikto sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksu

-

30 000

30 000