Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 580 780

9 467 119

10 469 057

9 969 057

10 469 057

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-113 661

1 001 938

-500 000

500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,2

10,6

-4,8

5,0

Atlīdzība, euro

403 625

482 511

484 449

484 449

484 449

Vidējais amata vietu skaits gadā,

12

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 729

1 712

1 719

1 719

1 719

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

154 682

235 937

236 892

236 892

236 892

 

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Organizēti projektu konkursi gadā (skaits)

30

28

30

29

30

Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits)

5 082

5 400

5 450

5 400

5450

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

474 472

584 473

616 411

586 411

586 411

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

110 001

31 938

-30 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

23,2

5,5

-4,9

-

Atlīdzība, euro

377 451

482 511

484 449

484 449

484 449

Vidējais amata vietu skaits gadā,

12

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 711

1 712

1 719

1 719

1 719

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

131 039

235 937

236 892

236 892

236 892

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

31 938

31 938

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

31 938

31 938

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

1 938

1 938

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

30 000

30 000

Veikta izdevumu pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksai

-

30 000

30 000

 

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Atbalstītie projekti (skaits)

2 648

3 000

3 050

3 000

3 050

Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos

Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%)

-

39

43

39

43

Nodrošināts atbalsts  profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā

Atbalstīto profesionālo radošo personu skaits

-

-

175

175

175

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 106 308

8 882 646

9 852 646

9 382 646

9 882 646

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-223 662

970 000

-470 000

500 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-2,5

10,9

-4,8

5,3

Atlīdzība, euro*

26 174

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 643

-

-

-

-

*Tajā skaitā piemaksas amata vietām programmā 21.00.00 „Kultūras mantojums”.

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

30 000

1 000 000

970 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 000 000

1 000 000

Radošo personu atbalsta programma

-

500 000

500 000

Mērķfinansējums reģionālo kultūras projektu un populārās mūzikas atbalstam

-

500 000

500 000

Citas izmaiņas

30 000

-

-30 000

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

30 000

-

-30 000

Veikta izdevumu pārdale uz apakšprogrammas 25.01.00 „Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana” sabiedrisko attiecību pakalpojumu apmaksai

30 000

-

-30 000