Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 044 263

9 468 542

9 467 119

9 467 119

9 467 119

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 424 279

-1 423

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

17,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

379 218

369 463

482 511

482 511

482 511

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 623

1 712

1 712

1 712

1 712

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

145 483

122 889

235 937

235 937

235 937

 

25.01.00 Valsts Kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Organizēti projektu konkursi gadā (skaits)

28

28

28

28

28

Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits)

4 957

5 400

5 400

5 400

5 400

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

497 467

473 026

584 473

584 473

584 473

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-24 441

111 447

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4,9

23,6

-

-

Atlīdzība, euro

351 113

369 463

482 511

482 511

482 511

Vidējais amata vietu skaits gadā

12

12

12

12

12

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 600

1 712

1 712

1 712

1 712

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

120 700

122 889

235 937

235 937

235 937

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 601

113 048

111 447

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

 

178

178

Citas izmaiņas

1 601

112 870

111 269

Finansējuma pārdale uz programmu 21.00.00 “Kultūras mantojums” veikto ieguldījumu VAS “Valsts nekustamie īpašumi” atgriešanai, telpu nomas un apkures izdevumu segšanai un Eiropas Savienības struktūrfondu realizēto projektu uzturēšanai

1 601

-

-1 601

Finansējuma pārdale no apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” Valsts kultūrkapitāla fonda  nozaru ekspertu atalgojuma nodrošināšanai

-

112 870

112 870

 

25.02.00 Valsts Kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Programmas izpildītājs: Valsts Kultūrkapitāla fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Atbalstītie projekti (skaits)

2 743

3 000

3 000

3 000

3 000

Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos

Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%)

-

-

39

39

39

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 546 796

8 995 516

8 882 646

8 882 646

8 882 646

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 448 720

-112 870

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19,2

-1,3

-

-

Atlīdzība, euro

28 105

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

24 783

-

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

112 870

-

-112 870

t. sk.:

Citas izmaiņas

112 870

-

-112 870

Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 25.01.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana” Valsts kultūrkapitāla fonda nozaru ekspertu atalgojuma nodrošināšanai

112 870

-

-112 870