Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 869 064

11 209 040

12 608 191

12 997 613

15 257 713

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

339 976

1 399 151

389 422

2 260 100

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

12,5

3,1

17,4

Atlīdzība, euro

653 643

514 732

610 661

610 661

610 661

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

10

10

13

13

13

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2312

2 315

2 256

2 256

2 256

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

376 203

236 892

258 725

258 725

258 725

25.01.00 Valsts kultūrkapitāla fonda darbības nodrošināšana

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, organizējot projektu un mērķdotāciju konkursus.

Galvenās aktivitātes:

organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Organizēti projektu konkursi gadā (skaits)

33

33

33

33

35

Izvērtēti iesniegtie projekti (skaits)

4 625

5 300

5 800

6 000

6 200

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

713 042

616 354

712 623

712 623

712 623

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-96 688

96 269

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-13,6

15,6

-

-

Atlīdzība, euro

590 287

514 732

610 661

610 661

610 661

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

10

10

13

13

13

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro

2 312

2 315

2 256

2 256

2 256

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

312 847

236 892

258 725

258 725

258 725

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

96 269

96 269

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

95 929

95 929

Kultūras nozares darba samaksas pieaugums saskaņā ar MK 24.09.2021. sēdes protokola Nr.63 1.§ 2. punktu

-

95 929

95 929

Vienreizēji pasākumi

-

340

340

Izdevumu atjaunošana komandējumiem, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr. 55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

340

340

25.02.00 Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt valsts atbalstu radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā, veicinot līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

organizēt radošu projektu konkursus, izvērtēt tos, piešķirt finansējumu un pārraudzīt to īstenošanu, piešķirt atbalstu radošajām stipendijām un nodrošināt radošo personu programmas īstenošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kultūrkapitāla fonds.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināts valsts atbalsts radošajam procesam un sabiedrības radošajām iniciatīvām kultūras jomā

Atbalstītie projekti (skaits)

2 473

3 000

3 100

3 150

3 300

Nodrošināta teātru repertuāra daudzveidība

Atbalstītie teātru projekti (skaits)

7

10

10

10

10

Nodrošināta kultūras produktu un pakalpojumu pieejamība Latvijas reģionos

Piešķirtā finansējuma īpatsvars projektiem, kas īstenoti ārpus Rīgas (ieskaitot nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrus Latvijas reģionos) (%)

42

42

44

45

45

Nodrošināts atbalsts  profesionālo radošo personu īslaicīgas dīkstāves periodā

Atbalstītas profesionālās radošās personas (skaits)

534

400

500

500

550

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

10 156 022

10 592 686

11 895 568

12 284 990

14 545 090

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

436 664

1 302 882

389 422

2 260 100

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

12,3

3,3

18,4

Atlīdzība, euro

63 356

-

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

63 356

-

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 230 000

2 532 882

1 302 882

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

430 000

-

-430 000

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammām “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē” un “Kultūras nozares  dokumentēšana” (Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumi 2021. gadam saskaņā ar MK 02.09.2020. sēdes protokola Nr. 51 55.§ 2. punktu)

430 000

-

-430 000

Citas izmaiņas

800 000

2 532 882

1 732 882

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) stiprināšanai (jaunrades stipendijas, muzikālo teātru atbalsts)

800 000

-

-800 000

Finansējuma izmaiņas atbilstoši Valsts kultūrkapitāla fonda likumā noteiktajam finansēšanas modelim

-

2 532 882

2 532 882