Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1 875 437

1 974 635

1 974 635

1 937 640

1 937 640

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

99 198

-

-36 995

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,3

-

-1,9

-

 

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā un nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību.

Galvenās aktivitātes:

  1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam;
  2. atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
  3. saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
  4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;
  5. zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpu­ru skaits miljonos

6,1

6,03

6,03

6,03

6,03

Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana

Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu skaits zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai

×

80

80

80

80

Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums

Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai

61

57

57

57

57

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

983 971

1 049 135

1 049 135

1 012 140

1 012 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

65 164

-

-36 995

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,6

-

-3,5

-

 

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības jomā, zivju atražošanai un aizsardzībai, sabiedrības informēšanai par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
  2. fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto projektu skaits

×

130

130

130

130

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie resursi1euro

 

 

 

 

 

Kopējie izdevumi,euro

891 466

925 500

925 500

925 500

925 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34 034

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,8

-

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

207 723

207 723

0

t. sk.:

Citas izmaiņas

207 723

207 723

0

Samazināti izdevumi par 207723 euro, kas piešķirti 2019.gadam prioritārajam pasākumam “Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (MK 08.02.2019. ārkārtas sēdes prot.Nr.6, 1.§, 3. un 6.punkts).

207 723

-

-207 723

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošanu, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumus, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (MK 17.09.2020. sēdes prot.Nr.42, 34.§, 11.punkts).

-

207 723

207 723