Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 756 044

1 974 635

1 974 635

1 766 912

1 729 917

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

218 591

-

-207 723

-36 995

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

12,4

-

-10,5

-2,1

 

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā un nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību.

Galvenās aktivitātes:

  1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam;
  2. atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
  3. saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
  4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;
  5. zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpu­ru skaits miljonos

7,58

6,03

6,03

6,03

6,03

Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi14

Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

10/4

10/4

-

-

-

Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana15

Atzinumu, rekomendāciju un pārskatu skaits zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai

×

×

80

80

80

Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums

Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai

53

53

57

57

57

14 Darbības rezultātam un tā rezultatīvajam rādītājam zudusi aktualitāte, tāpēc sākot ar 2019.gadu tas patstāvīgi vairs netiek uzrādīts, jo veiktā izpēte un ekspluatācijas noteikumu izstrāde tiek iekļauta rādītājā “Veiktie zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums”

15 Darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs atspoguļo zivju resursu mākslīgās atražošanas politikas īstenošanas uzraudzību un novērtējumu saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 049 315

1 049 135

1 049 135

1 049 135

1 012 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-36 995

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-

-

-

-3,5

 

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības jomā, zivju atražošanai un aizsardzībai, sabiedrības informēšanai par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
  2. fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.-2020. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

138

120

-

-

-

Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai16

Ar Zivju fonda atbalstu īstenoto projektu skaits

×

×

130

130

130

16 Jaunais darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs ir pilnīgāks, jo ietver visus ar Zivju fonda atbalstu finansēto pasākumu projektu skaitu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

706 909

925 500

925 500

717 777

717 777

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

218 591

-

-207 723

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30,9

-

-22,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

207 723

207 723

-

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

207 723

207 723

Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras pilnveidošana, resursu papildināšanas un zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (MK 08.02.2019.ārkārtas sēdes prot.Nr.6, 1.§, 3. un 6.punkts).

-

207 723

207 723

Citas izmaiņas

207 723

-

-207 723

Samazināti izdevumi par 207 723 euro, kas piešķirti 2018.gadā atbilstoši 2017.gada 5.oktobra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolam

207 723

-

-207 723