Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 700 093

1 766 912

 1 974 635

1 766 912

1 766 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

66 819

207 723

-207 723

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,9

11,8

-10,5

-

 

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā.

Galvenās aktivitātes:

 1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;
 2. zivju resursu un vides izpēte iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos zinātniskā padoma nodrošināšanai nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai;
 3. datu apkopošana un interpretācija par atklātās jūras, piekrastes un iekšējo ūdeņu zivju resursiem, to ieguvi;
 4. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu un zinātnisko pamatojumu sniegšana videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;
 5. Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020. gadam īstenošana;
 6. sabiedrības informēšana un konsultāciju sniegšana par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem.

 

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju un kāpu­ru skaits miljonos

5,33

6,03

6,03

6,03

6,03

Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi

Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

10/4

10/4

10/4

10/4

10/4

Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums

Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai

61

53

53

53

53

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 017 661

1 049 135

1 049 135

1 049 135

1 049 135

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

31 474

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,1

-

-

-

 

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zivju resursu zinātniskiem pētījumiem, zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. finanšu līdzekļu administrēšana, kas piešķirti Zivju fondam ar valsts budžeta dotāciju;
 2. līgumu par Zivju fonda finansētajiem projektiem slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
 3. projektu pieteikumu pieņemšana un to sagatavošanu izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdēs;
 4. Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam atsevišķu pasākumu īstenošanas nodrošināšana, tai skaitā, Zivju resursu atražošana, dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana, kam ieplānoti ik gadu no 2017.–2019.g. 195 000 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

×

97

120

97

97

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

682 432

717 777

925 500

717 777

717 777

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

35 345

207 723

-207 723

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5,2

28,9

-22,4

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

207 723

207 723

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

207 723

207 723

Atbilstoši 2017.gada 5.oktobra Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolam un saskaņā ar Zvejniecības likuma 28.pantu "Zivju fondam" 2018.gadam palielināta piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem. Likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" Saeimas otrajā lasījumā atbalstīts priekšlikums.

-

207 723

207 723