Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 962 641

1 937 640

3 337 640

1 937 640

1 937 640

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-25 001

1 400 000

-1 400 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,3

72,3

-41,9

-

 

25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte

Apakšprogrammas mērķis:

īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā un nodrošināt zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību.

Galvenās aktivitātes:

  1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017. – 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam;
  2. atzinumu un rekomendāciju sniegšana zivju resursu papildināšanai, tai skaitā par Zivju fondā iesniegtiem zivju resursu atražošanas un dzīvotņu uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas projektu pieteikumiem, kā arī pārskatu sagatavošana par plānā īstenotiem pasākumiem;
  3. saldūdens un ceļotājzivju resursu pētījumi iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, datu analīze un novērtējuma veikšana;
  4. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča un tās piekrastes zivju resursu, vides un zivju barības bāzes pētījumi, datu analīze un novērtējuma veikšana;
  5. zinātniski pamatotu rekomendāciju, atzinumu un novērtējumu sniegšana nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai, videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

No valsts dotācijas finansētas ūdenstilpnēs izlaistas zivis un kāpu­ri (skaits miljonos)

5,8

6,03

7,5

7,5

7,5

Uzraudzīta un novērtēta zivju resursu atražošana

Atzinumi, rekomendācijas un pārskati zivju resursu papildināšanai, dzīvotņu uzlabošanai un nārsta vietu atjaunošanai (skaits)

80

80

80

80

80

Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums

Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoti zinātniskie atzinumi zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai (skaits)

57

57

57

57

57

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 049 135

1 012 140

2 412 140

1 012 140

1 012 140

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-36 995

1 400 000

-1 400 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,5

138,3

-58,0

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

1 400 000

1 400 000

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

1 400 000

1 400 000

Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts)

-

1 400 000

1 400 000

25.02.00 Zivju fonds

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zinātniskajiem pētījumiem zivsaimniecības jomā, zivju atražošanai un aizsardzībai, sabiedrības informēšanai par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

1)   fonda finanšu līdzekļu administrēšana un fonda darbības nodrošināšana, tai skaitā projektu pieteikumu pieņemšana, izvērtēšana, līgumu slēgšana un izpildes uzraudzīšana;

2) fonda finansēto zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumu atbalsta nodrošināšana, tai skaitā 50 zivju resursu atražošanas un 5 zivju dzīvotņu kvalitātes uzlabošanas un nārsta vietu atjaunošanas pasākumiem, saskaņā ar Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017. – 2020. gadam un Zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2021. – 2024. gadam.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināts atbalsts zivju resursu ilgtspējīgai izmantošanai un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

Ar Zivju fonda atbalstu īstenoti projekti (skaits)

130

130

130

130

130

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

913 506

925 500

925 500

925 500

925 500

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

11 994

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,3

-

-

-