Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Latvijas zivju resursu ilgtspējīgu un saudzīgu izmantošanu, vienlaikus saglabājot zivju resursu bioloģisko daudzveidību un īstenot valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. zivju resursu mākslīgā atražošana publiski pieejamo ūdeņu zivju resursu daudzveidības nodrošināšanai un ilgtspējīgai izmantošanai;
  2. zivju resursu un vides izpēte iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos zinātniskā padoma nodrošināšanai nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai;
  3. datu apkopošana un interpretācija par atklātās jūras, piekrastes un iekšējo ūdeņu zivju resursiem, to ieguvi;
  4. zivsaimnieciskās ekspertīzes atzinumu un zinātnisko pamatojumu sniegšana videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas organizēšanai Latvijas jurisdikcijā esošajos iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos Baltijas jūrā;
  5. Latvijas Nacionālā zušu krājumu pārvaldības plāna 2015.-2016. gadam īstenošana;
  6. Zivju resursu mākslīgās atražošanas valsts programmas pamatnostādņu 2011.‑2016.gadam pasākumu realizēšana un koordinēšana;
  7. Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam īstenošana;
  8. sabiedrības informēšana un konsultāciju sniegšana par videi draudzīgas, racionālas un ilgtspējīgas zivju resursu apsaimniekošanas jautājumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums transfertu veidā ir paredzēts BIOR.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

No valsts dotācijas finansēto ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpu­ri un mazuļi (skaits miljonos)

6,72

5,76

6,03

6,03

6,03

Novērtēti zivju krājumi un izstrādāti ekspluatācijas noteikumi

Publisko ūdenstilpju skaits, kurās zvejas tiesības pieder valstij, veiktā zivju krājumu izpēte un zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde

10/4

10/4

10/4

10/4

10/4

 Veikti zivju resursu pētījumi un sniegts zinātniskais atzinums

Iekšējo un piekrastes ūdeņu zivju resursu novērtēšanas rezultātā sagatavoto zinātnisko atzinumu skaits zvejas un makšķerēšanas regulēšanas nodrošināšanai

59

53

53

53

53

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 056 392

1 017 661

1 049 135

1 049 135

1 049 135

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-38 731

31 474

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3,7

3,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

31 474

31 474

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

31 474

31 474

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam (BIOR)

-

31 474

31 474