Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt atbalstu pasākumiem, tai skaitā zivju resursu zinātniskiem pētījumiem, zivju atražošanas un aizsardzības pasākumiem, lai veicinātu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un to bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. finanšu līdzekļu administrēšana, kas piešķirti Zivju fondam ar valsts budžeta dotāciju;
  2. līgumu par Zivju fonda finansētajiem projektiem slēgšana un izpildes uzraudzīšana;
  3. projektu pieteikumu pieņemšana un to sagatavošanu izskatīšanai Zivju fonda padomes sēdēs;
  4. Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2017.-2020.gadam atsevišķu pasākumu īstenošanas nodrošināšana, tai skaitā, Zivju resursu atražošana, dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana, kam ieplānoti ik gadu no 2017.–2019.g. 195 000 euro.

Apakšprogrammas izpildītājs: LAD.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Veikti hidrobioloģiskie un ihtioloģiskie pētījumi

Zinātnisko pētījumu skaits, kuri saistīti ar zivju resursu izpēti, piesārņojuma un dažādas saimnieciskās darbības ietekmi uz zivju resursiem

12

10

-

-

-

Latvijas ūdenstilpnēs papildināti zivju krājumi

Ar ZF atbalstu publis­kajās ūdenstilpnēs izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits miljonos

4,9

4,6

-

-

-

Nodrošināts atbalsts zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

Ar ZF atbalstu īstenoto projektu skaits zivju resursu papildināšanai, pētījumiem un aizsardzībai

-

-

97

97

97

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

702 248

696 244

717 777

717 777

717 777

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-6 004

21 533

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,9

3,1

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

-

21 533

21 533

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

21 533

21 533

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

21 533

21 533